WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Voorlopige premiepercentages en pensioenregeling 2024

Op 8 november 2023 heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de pensioenregeling en overeenstemming bereikt over de regeling 2024.

Pensioenregeling A
De volgende regeling is afgesproken:

  • De premie blijft ongewijzigd op 26,3%
  • De premieverdeling is gehandhaafd op 50% werkgever deel en 50% werknemersdeel
  • De franchise wordt geïndexeerd en wordt verhoogd van € 16.427 naar € 17.599
  • Het maximum pensioengevend loon wordt geïndexeerd en wordt verhoogd van € 65.461 naar € 67.588
  • Het opbouwpercentage blijft ongewijzigd op 1,875% (fiscaal maximum);

Nieuw in 2024: pensioenopbouw vanaf 18 jaar
Vanaf 1 januari 2024 starten jongere werknemers eerder met pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Nu is dat nog vanaf 21 jaar. De overheid verlaagt deze leeftijd, zodat zoveel mogelijk werkenden pensioen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers.

Werkgevers: op tijd de salarisadministratie inrichten
Als werkgever ga je voor werknemers vanaf 18 jaar pensioenpremie afdragen. Daar moet je je salarisadministratie op aanpassen, zodat de salarisgegevens van deze werknemers vanaf 1 januari 2024 bij Oak Pensioen bekend zijn. Daarnaast moet je je werknemers ouder dan 18 jaar en jonger dan 21 jaar informeren dat zij pensioen gaan opbouwen. Zij krijgen ook bericht hierover van Oak Pensioen.

Werknemers vanaf 18 jaar: Pensioen opbouwen en premie betalen
Werknemers ouder dan 18 jaar en jonger dan 21 jaar betalen vanaf 1 januari 2024 premie voor het pensioen dat ze opbouwen. De werkgever en de werknemer betalen elk een deel van de premie. Blijft het brutosalaris van een werknemer gelijk? Dan betekent het dat het nettosalaris vanaf 1 januari lager wordt.

Pensioen opbouwen boven franchise
Niet alle jongere werknemers gaan pensioen opbouwen en premie betalen. Ze bouwen pas pensioen op als hun inkomen boven de franchise van € 17.599 (2024) uitkomt. Dat is het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Bij een deeltijdbaan wordt de franchise naar rato berekend.  

Premie Sociaal Fonds
Op 25 oktober heeft CBM met CNV Vakmensen en FNV overlegd over de premie voor het Sociaal Fonds Meubelindustrie en overeenstemming bereikt over de premie 2024. De premie is ongewijzigd vastgesteld op 0,9%. Dit is inclusief een bijdrage voor de RVU-heffing. De maximale grondslag is bepaald op het maximum SV-loon. Voor het jaar 2024 bedraagt dit € 71.628.

Bovenstaande uitgangspunten zijn al verwerkt in het overzicht Voorlopige premiepercentages 2024.

De andere wijzigingen in de premiepercentages 2024 zijn te lezen in onderstaand overzicht:

Vergoeding van kleding en gereedschap
Jaarlijks worden de vergoedingen voor kleding en gereedschap verhoogd met de Producentenprijzenindex afzet-invoer en verbruiksprijzen 2015=100 (periode oktober 2022-oktober 2023). Hierdoor stijgt de vergoeding per 1 januari 2024 voor gereedschap (2573) met 0,8% en stijgt de vergoeding voor kleding (1412) met 7,3%.

Toeslagen BHV en praktijkopleider
Jaarlijks worden de vergoedingen voor BHV en praktijkopleider verhoogd met de CAO-loonsverhoging. Omdat de Cao-onderhandelingen nog niet zijn afgerond is voor deze vergoedingen per 1 januari 2024 de indexering nog niet bekend. Zodra de bedragen bekend voor deze vergoedingen bekend zijn worden de opgenomen in het overzicht Voorlopige premiepercentages 2024.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij