WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet compensatie transitievergoeding

Het wetsvoorstel voor compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ligt nu bij de tweede kamer. De beoogde ingangsdatum van de compensatieregeling is 1 januari 2019.

Je kunt als werkgever een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding minus de transitie- en inzetbaarheidskosten als na twee jaar ziekte een dienstverband is beëindigd. De werknemer heeft recht op een transitievergoeding wanneer het is beëindigd door middel van opzegging, ontbinding of door het aflopen van een contract. Ingeval van een ontslag met wederzijds goedvinden is een transitievergoeding niet verplicht.

De bepalingen gaan met terugwerkende kracht in. Wanneer je op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid hebt betaald, kom je in aanmerking voor een compensatie. De transitievergoeding wordt vergoed in de vorm van een compensatie uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. De premie wordt hiervoor structureel verhoogd met 0,1%.

De hoogte van de compensatie voor de transitievergoeding is wel begrensd.

Niet in aanmerking komt:

  • Het deel van de transitievergoeding dat een werknemer opbouwt na de eerste twee jaar ziekte
  • Een hoger bedrag dan het brutoloon dat de werknemer tijdens ziekte heeft ontvangen
  • De periode waarin aan werknemer een loonsanctie is opgelegd.

Verder wordt in een aparte regeling nader uitgewerkt hoe je straks de compensatie bij UWV kunt aanvragen.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158842
mail mij