WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Beperk je aansprakelijkheid!

Het kan voorkomen dat je schade veroorzaakt en je daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. Het kan iedereen overkomen. Vervelend is dan vaak dat de schade de waarde van het werk of project ver overschrijdt. In die gevallen zou het handig zijn dat je bent overeengekomen dat je aansprakelijkheid beperkt blijft tot het netto factuurbedrag of directe schade (daaronder niet vallend de schade aan derden).

In onze algemene voorwaarden staat zo’n bepaling, waar je je op kunt beroepen. Zorg dat je de algemene voorwaarden correct bent overeengekomen, omdat je je er ook echt op moet kunnen beroepen. Het zal niet de eerste en zeker niet de laatste keer zijn dat er wel is aangegeven op het briefpapier dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn, maar dat ze nooit (aantoonbaar) zijn meegestuurd. Het gaat er om dat je kunt aantonen dat de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst zijn overhandigd/meegestuurd.

Bewaar vervolgens een kopie van de brief, waarin je hebt verwezen naar de bijgevoegde voorwaarden of bewaar het bewijs dat de brief aangetekend of met ontvangstbevestiging is verstuurd.

Als een overeenkomst via e-mail of internet wordt aangegaan, dan moet je de algemene voorwaarden met de opdrachtbevestiging meesturen d.m.v. een bestand of een hyperlink. Belangrijk is dat de algemene voorwaarden op elk gewenst moment reproduceerbaar zijn voor de wederpartij. Bij iedere klant/opdrachtgever moet je dit minimaal één maal doen!

Het kan ook gebeuren dat je opdrachtgever de algemene voorwaarden afwijst. Neem in dat geval een bepaling om je aansprakelijkheid uit te sluiten op in de overeenkomst of opdrachtbevestiging zelf.

Voorbeelden van aansprakelijkheidsbeperkingen zijn:

– De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
– De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
– De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.

 Wil je onze algemene voorwaarden (IB/WM/Toe) ontvangen, laat het ons weten via jur@cbm.nl.

 

 

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij