WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet Werk en Zekerheid

Met ingang van 1 januari 2015 treden de eerste veranderingen door de Wet Werk en Zekerheid in werking. Daarom hierbij een samenvatting van de belangrijkste veranderingen.

Proeftijd

Bij een contract van maximaal 6 maanden mag niet langer een proeftijd worden opgenomen.

Voortaan geldt:

  • –  géén proeftijd bij een contract van ten hoogste 6 maanden.
  • –  maximaal 1 maand proeftijd bij een contract langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar.
  • –  maximaal 2 maanden proeftijd bij een contract langer dan 2 jaar of voor onbepaalde tijd.

In opvolgende contracten mag geen proeftijd worden opgenomen.

Concurrentiebeding

Uitgangspunt wordt dat een (non-)concurrentiebeding bij tijdelijke contracten verboden is. Maar elke regel kent een uitzondering. Een werkgever kan zulke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen hebben, dat een concurrentiebeding vereist is bij het tijdelijke contract. Deze belangen dienen in de arbeidsovereenkomst schriftelijk gemotiveerd te worden. Zonder schriftelijke motivering is het concurrentiebeding nietig.

In het beding zelf dient gemotiveerd te worden welke bedrijfs- of dienstbelangen beschermd dienen te worden en het opnemen van een non- concurrentiebeding rechtvaardigen.

Het zal dus sterk afhankelijk zijn van de functie of een concurrentiebeding mag worden afgesproken.

Bij een contract voor onbepaalde tijd mag nog wel een concurrentiebeding overeengekomen worden.

Aanzegtermijn

Als werkgever dient u voortaan de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van een tijdelijke  arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.

Indien u de aanzegtermijn niet nakomt, dan dient u de werknemer een vergoeding te betalen gelijk aan een maand loon en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato. De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt in zo’n geval wel gewoon van rechtswege.

Overgangsrecht

De bepalingen over de proeftijd en het concurrentiebeding gelden voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2014 worden aangegaan.

De aanzeggingsverplichting geldt in beginsel ook met ingang van 1 januari 2015, maar geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die eindigen vóór 1 februari 2015.

Vraagt u zich nu af met wie u een concurrentiebeding mag overeenkomen, óf wij een voorbeeld aanzeggingsbrief hebben, óf hoe u nu moet omgaan met de proeftijd in een tijdelijk contract, neem dan contact met ons op via jur@cbm.nl of T 023- 515 88 42. Ook kunt u gebruik maken van onze aangepaste arbeidsovereenkomsten.

Auteur: Allard Moolenaars/T 023 515 88 42

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij