WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Wet Werk en Zekerheid

Met ingang van 1 januari 2015 treden de eerste veranderingen door de Wet Werk en Zekerheid in werking. Onderstaand de eerste veranderingen. U kunt altijd contact met ons opnemen, wanneer u vragen heeft. Als lid kunt u ook verder kosteloos gebruik maken van modelarbeidsovereenkomsten of een model aanzegbrief.

Proeftijd
Bij een contract van maximaal 6 maanden mag niet langer een proeftijd worden opgenomen.

Voortaan geldt:

–  géén proeftijd bij een contract van ten hoogste 6 maanden.
–  maximaal 1 maand proeftijd bij een contract langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar.
–  maximaal 2 maanden proeftijd bij een contract langer dan 2 jaar of voor onbepaalde tijd.

In opvolgende contracten mag geen proeftijd worden opgenomen.

Concurrentiebeding
Uitgangspunt wordt dat een (non-)concurrentiebeding bij tijdelijke contracten verboden is. Maar elke regel kent een uitzondering. Een werkgever kan zulke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen hebben, dat een concurrentiebeding vereist is bij het tijdelijke contract. Deze belangen dienen in de arbeidsovereenkomst schriftelijk gemotiveerd te worden.  Zonder schriftelijke motivering is het concurrentiebeding nietig.

In het beding zelf dient gemotiveerd te worden welke bedrijfs- of dienstbelangen beschermd dienen te worden en het opnemen van een non- concurrentiebeding rechtvaardigen. Het zal dus sterk afhankelijk zijn van de functie of een concurrentiebeding mag worden afgesproken.

Bij een contract voor onbepaalde tijd mag nog wel een concurrentiebeding overeengekomen worden.

Aanzegtermijn
Als werkgever dient u voortaan de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van een tijdelijke  arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.

Indien u de aanzegtermijn niet nakomt, dan dient u de werknemer een vergoeding te betalen gelijk aan een maand loon, ook als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en bij niet tijdige nakoming een vergoeding naar rato. De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt in zo’n geval wel gewoon van rechtswege.

Voorbeeld
Indien de arbeidsovereenkomst op 1 maart eindigt dient u voor 1 februari aan te zeggen. Zegt u in het geheel niet aan dan krijgt u een boete van een maandloon. Zegt u te laat aan, bijvoorbeeld 15 februari, dan kunt u een boete krijgen naar rato. In dit voorbeeld een boete van een half maandloon.

Overgangsrecht
De bepalingen over de proeftijd en het concurrentiebeding gelden voor arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 worden aangegaan. De aanzeggingsverplichting geldt in beginsel ook met ingang van 1 januari 2015, maar geldt niet voor arbeidsovereenkomsten die eindigen vóór 1 februari 2015.

Neem contact op via jur@cbm.nl of T 023 515 88 42.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij