WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Aangepaste regeling werktijdverkorting (NOW)

De overheid heeft het coronavirus aangemerkt als ‘buitengewone omstandigheid’, waardoor de werktijdverkortingsregeling voor werkgevers openstaat.

Lees hier de laatste update: NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Op woensdag 18 maart is bekend gemaakt dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) per direct wordt ingetrokken en vervangen wordt door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Op dit moment zijn we druk bezig met het analyseren van de maatregelen die zijn genomen. Het UWV is bezig om de regeling op te zetten en een aanvraagloket in te richten. Aanvragen kunnen daarom op dit moment nog niet worden ingediend.

Direct naar veel gestelde vragen over de tijdelijke NOW-regeling

Enkele belangrijke punten van de NOW-regeling:

 1. De regeling kan terugwerkend vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd.
 2. De regeling gaat voor een groot deel uit van een voorschot.
 3. De regeling kent een relatie tussen omzetverlies en compensatie in loonkosten. Het daadwerkelijke omzetverlies bepaalt de hoogte van de uiteindelijk compensatie.
 4. Werknemers met een vast én flexibel contract kunnen blijven werken en hebben recht op 100% loondoorbetaling, 90% van de loonsom kan maximaal worden gecompenseerd. Dit is naar rato afhankelijk van het omzetverlies.
 5. Aanvragen voor werktijdverkorting die zijn gedaan en nog niet zijn toegekend, worden automatisch omgezet naar deze nieuwe regeling. Ondernemers zullen worden benaderd met een verzoek om eventueel aanvullende informatie te geven.

Deze punten en andere onderliggende uitvoeringsvraagstukken moeten nog vedrer worden uitgewerkt. Zodra dat bekend is zullen we dit stuk updaten.

Uitgebreide informatie NOW regeling
Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag (laten) indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en van UWV een voorschot ontvangen. Werkgevers kunnen de werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en ook doorbetalen. Anders dan bij de WTV vallen ook oproepkrachten hieronder.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden.

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht.

WTV kun je niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt omdat de WTV procedure niet snel genoeg was, en niet goed toepasbaar was. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je wilt verlengen, stap je over naar de nieuwe regeling.

Op dit moment kun je nog geen NOW-aanvraag indienen, daar wordt aan gewerkt. Uiteindelijk gaat de aanvraag via UWV. Wel is duidelijk dat omzetverlies vanaf 1 maart 2020 in aanmerking komt voor deze noodmaatregel.

Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

 • Je mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor jouw werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Je verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. De overheid geeft de volgende voorbeelden:
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;
 • Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Maatregelen WAB: WW-premiedifferentiatie
Werkgevers hadden tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Deze periode wordt verlengd tot 1 juli.

Meer informatie over aanvragen werktijdverkorting en de nieuwe maatregel is te vinden op rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel en uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

Lees ook ons Corona-dossier, wij vatten de belangrijkste zaken voor ondernemers hieronder samen, inclusief verwijzingen naar betrouwbare bronnen. Dit dossier wordt continu geüpdatet.

 
Veel gestelde vragen

Wat is de verwachting qua uitwerking van de regeling?
De Minister heeft aangegeven dat de uitwerking van de regeling circa twee weken kan gaan duren.

Gaat de regeling met terugwerkende kracht in?
De Werktijdverkortingsregeling was afhankelijk van de datum van de aanvraag. Deze tijdelijke nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming vanaf 1 maart 2020 en is dus niet afhankelijk van de datum van de aanvraag.

Ik heb al Werktijdverkorting aangevraagd, wat nu?
Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Als je al een vraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, dan wordt deze automatisch meegenomen in deze nieuwe regeling

Hoe zit het met flexibele inzet van personeel?
Flexibele inzet blijft mogelijk, de regeling gaat uit van omzet ten opzichte van loonkosten.

Waar kan ik straks de aanvraag doen?
Je dient de aanvraag in bij UWV. Op dit moment wordt er overleg gevoerd met UWV over hoe dit precies in zijn werk zal gaan.

Een arbeidsovereenkomst loopt af, moet ik mijn medewerker in dienst houden?
Nee, dat is niet verplicht. De keuze om een arbeidsovereenkomst wel of niet te verlengen mag nog steeds worden gemaakt. Er mag alleen geen aanvraag voor ontslag op bedrijfseconomische gronden worden ingediend gedurende de periode dat de regeling van toepassing is.

Ik heb het bedrijf uit voorzorg gesloten, kan ik wel aanspraak maken op de regeling?
Dit is momenteel onduidelijk. Het wel of niet sluiten lijkt in eerste opzicht niet mee te wegen. In de Kamerbrief wordt hierover het volgende gezegd: “In de keuze voor het percentage van 90 komt tot uitdrukking dat het kabinet een afweging heeft gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van de overheid om bedrijven in deze bijzondere situatie tegemoet te komen en het beroep dat de overheid doet op het bedrijfsleven, om onder deze bijzondere omstandigheden ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen om te doen wat in het breder maatschappelijk belang is.”

Wat krijg ik precies vergoed?
Je kunt tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Het kan ook minder zijn, dit percentage hangt af van jouw omzetverlies. Dit wordt achteraf exact berekend, zelf geef je op voorhand een schatting door. UWV betaalt in ieder geval een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Hieronder een aantal voorbeelden van de overheid:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Hierbij wordt uitgegaan van het percentage omzetverlies keer 0,9 = percentage tegemoetkoming in de loonsom.

Welk loon betaal ik door?
Bij gebruikmaking van de regeling heeft de werknemer recht op 100% loondoorbetaling. ondanks dat je 90% gecompenseerd krijgt. Dit betekent dat 10% voor rekening van jouw als werkgever is.

Krijg ik een voorschot of word ik achteraf gecompenseerd?
Er wordt een voorschot gegeven van 80%. Achteraf zal er een toetsing plaats vinden. Denk hierbij aan een verklaring van een accountant. Het is dus mogelijk dat er achteraf geld moet worden bijgestort of dat jij deels wordt terug betaald.

Hoe lang duurt de tegemoetkoming?
Dit is drie maanden voor maximaal 90%. Het is hierna nog mogelijk om de tegemoetkoming eenmaal te verlengen. Voorwaarden hiervoor worden later bekend gemaakt.

Voor welke werknemers kan ik een beroep doen op de nood maatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?
Voor de werknemer(s) die in dienst is/zijn tijdens de looptijd van deze regeling. Dit geldt zowel voor de flexibele als de vaste krachten.

Mag je werknemers verplichten om vrije dagen op te nemen?
Nee, dit mag je niet eenzijdig bepalen.

Hoe gaan we om met medewerkers die moeten re-integreren met oog op loonacties van uit UWV?
Probeer contact te onderhouden en noteer goed waarom re-integratie op dit moment niet mogelijk is. Het is begrijpelijk dat dit gezien het thuis werken een stuk lastiger is dan normaal gesproken.

Moet het personeel blijven werken?
De nieuwe regeling staat geheel los van de WW-uitkering. Er wordt nu gekeken naar omzetvermindering. De basisregels in het contract blijven gelden, wat enerzijds loondoorbetaling inhoudt en anderzijds arbeid. Je mag dus van een werknemer verwachten dat hij/zij komt werken. Let hierbij wel op medewerkers die bijvoorbeeld een gegronde reden hebben om niet te komen werken. Is er geen werk? Dan kan de situatie ook anders zijn.

Het is ook weer bijna tijd om vakantiegeld te betalen, kan ik dit uitstellen?
In beginsel mag dat niet. Het is een looncomponent en medewerkers hebben het recht om dit te ontvangen. Echter, in overleg met je medewerker is dit wel mogelijk. Let op: eenzijdig uitstellen kan juridisch gezien niet.

Hoe zit het met oproepkrachten?
Na drie maanden geldt voor een medewerker het zogenoemde rechtsvermoeden. De werknemer kan na drie maanden dus aanspraak maken op een bepaald aantal uren.

Mag een werkgever reiskosten stopzetten voor de werknemer die thuis zit?
Als er echt sprake is van reiskostenvergoeding, mag dit worden stopgezet. In sommige situaties is dit inmiddels een looncomponent, dan is dit niet van toepassing.

Wie vraagt de tegemoetkoming aan voor payroll-medewerkers? En voor uitzendkrachten?
Voor Payroll-medewerkers: helaas bij ons nog onbekend. Voor uitzendkrachten is de uitzendorganisatie verantwoordelijk voor een eventuele NOW-aanvraag. Blijf je gebruik maken van uitzendkrachten, probeer dan met de uitzendorganisatie nieuwe afspraken te maken over de vergoeding die je betaalt.

Hoe zit het met de WW rechten van mijn medewerker(s)?
De WW rechten van een werknemer worden niet aangetast

Zijn zieke medewerkers uitgesloten in de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?
Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op. Dit volgt.

Wat is de referteperiode om omzet verlies te meten én hoe wordt dit gemeten?
Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op. Dit volgt.

Wat gebeurt er met lopende ontslagaanvragen?
Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op. Dit volgt.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij