WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Werkgevers laten geld liggen

Het UWV heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers. Het blijkt dat deze te weinig wordt gebruikt.

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte van deze mensen een beroep doen op een regeling die hun loondoorbetaling compenseert. Dit is de no-riskpolisregeling. Het doel van de no-riskpolis is om werkgevers over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden.

Voor 4 groepen werkenden met een arbeidsbeperking is het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers onderzocht. Het gaat om werkenden:
– met een uitkering voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
– met een uitkering voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA); 
– met een uitkering voor de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
– die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn beoordeeld voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de WIA 35-minners.

In dit onderzoek is ingegaan op de vraag in welke mate de werkgevers voor deze groepen gebruikmaken van de no-riskpolis. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:
– Bij alle 4 de onderzochte groepen vinden we ondergebruik van de no-riskpolis door de werkgever. Dat wil zeggen dat de werkgever niet voor alle ziekmeldingen een beroep op de no-riskpolis bij UWV doet.
– Voor de groep Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor de groep WGA’ers naar schatting 50%.
– Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager (en dus is er meer ondergebruik), te weten 17 respectievelijk 14%.
– Een eerste verklaring van het ondergebruik is onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers. Een andere mogelijke reden is dat een werkgever bij kort verzuim niet altijd een Ziektewet-uitkering aanvraagt.

Oftewel: werkgevers laten geld liggen!

Nu weet je niet altijd wie een No-Riskpolis heeft.
Toch moet een werknemer nadat hij/zij 2 maanden in dienst is, laten weten of hij/zij een no riskpolis heeft, als je daar als werkgever om vraagt.

En zo ja, dan kan de werkgever via de volgende link de uitkering aanvragen:
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ziektewet-uitkering.aspx

Bron: UWV.nl

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij