WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Werkgevers (en re-integratie) in de problemen door privacywetgeving

Samen met andere branches constateert CBM dat de privacy wetgeving – de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en straks de AVG – een barrière vormt in de uitvoering van een aantal werkgeversverplichtingen op onder andere het gebied van verzuimbegeleiding, van werk-naar-werk trajecten, preventie en re-integratietrajecten. Maar denk ook aan ambities zoals het ‘100.000 Banenplan’ om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Om uitvoering te kunnen geven aan al die afspraken en ambities, moeten persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dat is onontkoombaar. Werkgevers en ondersteunende partijen (zoals UWV, SZW, intermediairs, arbodiensten, re-integratiebedrijven, bemiddelaars), moeten de relevante gegevens mogen verwerken en uitwisselen om mensen (weer) aan het werk te krijgen of te houden. Er ontstaan situaties waarbij werkgevers en werknemers knel komen te zitten tussen wat enerzijds nodig is – bijvoorbeeld om de re-integratie van een zieke werknemer goed te laten verlopen – en anderzijds wat niet mag op grond van de privacy.

Bij de re-integratie van zieke medewerkers moet bijvoorbeeld al snel de bedrijfsarts worden ingeschakeld. In de eerste periode volstrekt onnodig, want werkgever en werknemer zijn over het algemeen prima in staat onderling afspraken te maken zonder te spreken over diagnose of behandeling. De huidige interpretatie door de door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) leidt tot  medicalisering van het proces (want verplicht langs de bedrijfsarts) en daarmee tot hogere kosten voor de werkgever en onnodig langer verzuim door de werknemer. Door hun interpretatie wordt het moeilijker om sociale zekerheidswetgeving en veiligheids- en gezondheidsbeleid tussen werkgever en werknemer uit te voeren. 

Om de problemen op dit gebied duidelijk te maken hebben VNO-NCW en MKB-Nederland dit pamflet vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees ook: https://www.cbm.nl/nieuws/cbm-helpt-bij-voldoen-aan-avg-verplichtingen/

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij