WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Werk uitvoeren in België

Als interieurbouwer kan het soms interessant zijn om werkzaamheden te verrichten in België. Het uitvoeren van werkzaamheden, ondanks dat zowel Nederland als België lid zijn van de Europese Unie, gaat niet zomaar. Een Nederlandse werkgever dient rekening te houden met de Wet- & Regelgeving zoals deze geld in België.

Hieronder volgen een aantal regels, waaraan een Nederlandse onderneming moet voldoen alvorens over te gaan tot het verrichten van werkzaamheden in België. Hierbij vooropgesteld dat de CBM niet gespecialiseerd is in het Belgische recht en geen exacte uitspraken kan doen over de daar geldende regelgeving.

Formaliteiten

Voor onderstaande gaat de CBM ervan uit dat de Nederlandse (hoofd)aannemer zelfstandig is (en dus niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst). Voor deze zelfstandige (hoofd)aannemer dienen in België aan de volgende formaliteiten voldaan te worden:

1. Wanneer een Nederlandse onderneming of zelfstandige regelmatig werkzaamheden gaat verrichten, kan men zich aanmelden bij een Belgisch ondernemingsloket. Hier kan men zich inschrijven als ‘Europees’ bedrijf, waarmee men uitgezonderd zal worden van bepaalde verplichtingen. Met de aanmelding bij een Belgisch ondernemingsloket worden verschillende procedures gestart, afhankelijk of een bedrijf zich wilt vestigen in België of slechts tijdelijk werkzaamheden zal verrichten.

2. Er dient als eerste een Limosa aangifte te worden gedaan. Door deze registratie kan de Belgische overheid perfect nagaan wie er op de Belgische markt actief is en of men aan de sociale zekerheidsverplichtingen van het woonland voldoet. In het kader van de vereenvoudiging van de meldingsplicht wordt er geen globaal meldingsbewijs voor meerdere werknemers meer afgeleverd. U ontvangt enkel nog een meldingsbewijs Limosa-1 per gemelde persoon.

3. Daarnaast dient er een A1/E101-detacheringsformulier te worden aangevraagd bij de Nederlandse sociale zekerheidsdienst Deze kan dan desgevallend aan de Belgische sociale inspectie worden voorgelegd en dat de werkgever kan aantonen, dat men nog steeds onderworpen is aan de Nederlandse sociale zekerheid.

 Mogelijke verplichtingen

Naast bovenstaande formaliteiten kunnen er nog een aantal verplichtingen gelden. Het kan zijn dat deze niet (allemaal) van toepassing zijn voor een organisatie, maar het is handig te weten dat deze verplichtingen bestaan.

1. Wanneer de werken niet occasioneel zijn:

een getuigschrift van beroepsbekwaamheid (EU-verklaring) aanvragen bij de Belgische FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Deze verplichting geldt niet indien de onderneming is ingeschreven in België. De Nederlandse aannemer toetst dit best nog even af met deze dienst.

2. Wanneer het werken in onroerende staat betreft (sinds 1 april 2014):

– Via Checkinatwork doen werkgevers en aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren aangifte van de mensen die op bepaalde werkplaatsen aanwezig zijn. Het systeem registreert wie op welk moment en op welke plaats aanwezig is. De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor plaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief BTW gelijk is aan of hoger is dan 800.000 euro. U moet aanwezigheden registreren zodra dit bedrag bereikt is ofwel bij aanvang van de werken ofwel tijdens de werken. De werkplaatsen die gebruik maken van Checkinatwork moeten aangegeven zijn in de Aangifte van werken.

– fiscaal attest vragen / controle fiscale schulden voor de onderaannemer bij de Belgische FOD Financiën (dit zal wellicht niet het geval zijn);

– controle sociale schulden voor de onderaannemer bij de Belgische Sociale Zekerheid.

Detachering

Met detachering wordt bedoeld het uitvoeren van werkzaamheden met eigen (Nederlandse) werknemers. Deze werknemers moeten in dienst zijn van het Nederlandse bedrijf en ook een gezagsverhouding hebben met hun Nederlandse werkgever.

Indien er sprake is van detachering (in de arbeidsrechtelijke zin van het woord) dienen de volgende bijkomende verplichtingen vervuld te worden:

In België vallen de interieurbouwbedrijven onder de bouwsector. Indien u uw medewerkers detacheert in België voor werkzaamheden, dan dient u naast de meldingsplicht (per medewerker) bij Limosa een PDOK formulier invullen. Het aanmelden kan via de PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels. Ook al zijn de Nederlands bouwondernemingen in principe niet onderworpen aan deze regeling, zij dienen dit toch te melden. Het invullen van het PDOK formulier is voor de interieurbouwbedrijven een verplichting, aangezien zij niet vallen onder de Nederlandse BouwCAO. Nederlandse werkgevers zijn verplicht per kwartaal opgave aan de PDOK te doen van de werknemers (enkel handarbeiders) die in België werden tewerkgesteld in een kwartaal. Daarbij dient ook hun bruto uurloon te worden vermeld. Bedrijven die in Nederland een gelijkwaardige betaling doen en dit kunnen aantonen met een Cordares-attest, hebben vrijstelling van een bijdrage aan de PDOK.

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij