WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Vooruitblik regelgeving 2018

Geen compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte
De Tweede Kamer lijkt het wetsvoorstel waarmee werkgevers door het UWV gecompenseerd zouden worden voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte niet te willen aannemen. Mocht de wet toch worden ingevoerd, dan zal de wet niet in 2018 en ook niet begin 2019 ingaan. 

Opdrachtnemers krijgen recht op minimumloon
Vanaf 1 januari 2018 krijgen zelfstandige opdrachtnemers die arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO) recht op het wettelijk minimumloon. Dit is vooral van belang voor opdrachtnemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt die afhankelijk zijn van één of twee opdrachtgevers.

Nieuwe Europese wet (AVG) vervangt in 2018 Wet bescherming persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze datum is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor heel Europa geldt dan de AVG. 

De belangrijkste veranderingen zijn als volgt:

  • Bedrijven moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben gekregen om persoonsgegevens te verwerken. Voor particulieren moet het net zo makkelijk zijn om hun toestemming in trekken als om die te geven.
  • Documentatieplicht: Er wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven en om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (Bedrijven hebben daarom een documentatieplicht. Dit houdt in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de Europese wet te voldoen.

Nieuwe Arbowet
U heeft tot 1 juli 2018 om nieuwe contracten af te sluiten met arbodienstverleners. De rollen en taken van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker worden zwaarder en ook van de ondernemingsraad wordt meer verwacht. Wees op tijd om alles te regelen, want na het overgangsjaar kan de Inspectie SZW boetes uitdelen.

Verhoging minimumloon jeugdloon
Het wettelijk minimumjeugdloon gaat sinds 1 juli 2017 in stappen omhoog. Nu hebben werknemers vanaf 22 jaar al recht op het volledige wettelijk minimumloon. Ook voor werknemers tussen 18 en 21 jaar gaat het loon omhoog.

Twee jaar later, vanaf 1 juli 2019, krijgen werknemers vanaf 21 jaar recht op het volledige minimumloon en gaat het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar verder omhoog.

Geen uitbreiding kraamverlof
De behandeling van het wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof dat per 2019 zou ingaan, is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dit wetsvoorstel regelt een uitbereiding van het bestaande kraamverlof voor de echtgeno(o)t(e)/partner van de moeder met 3 dagen.

CBM zal haar leden tijdig informeren over aanstaande wijzigingen.

 

Adviseurs

Marleen Pouwels
Communicatiemanager/ events/officemanager
  023-5158815
mail mij