WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Stand van zaken derde jaar WW

Deze week is er op centraal niveau een akkoord gekomen op de voorwaarden voor uitvoering van het derde WW-jaar, hieronder het persbericht van VNO-NCW en MKB-Nederland hierover.

Centrale werkgevers zijn akkoord met uitvoering derde WW-jaar met inachtneming van zorgpunten
Zowel het bestuur van MKB-Nederland als dat van VNO-NCW heeft op 8 mei jl. met inachtneming van een aantal duidelijke uitgangspunten ingestemd met de inrichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit voor een private aanvulling op de WW. Het is uiteindelijk aan cao-partijen om de keuze te maken om al dan niet van deze faciliteit gebruik te maken. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75 % van het loon kan bedragen.

Zorgen
In beide besturen is een aantal duidelijke zorgen geuit over de op te tuigen constructie. Dat heeft geleid tot een aantal uitgangspunten voor het vervolg:

  • de gekozen constructie moet niet leiden tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers;
  • er moet een garantie zijn dat de werknemerspremie ook echt een werknemerspremie blijft en in de toekomst niet alsnog op het bordje van de werkgever komt te liggen;
  • ook mag er geen sprake zijn van precedentwerking – de constructie is puur en alleen voor de uitvoering van het derde WW-jaar.
  • Tot slot willen leden een continue, kritische controle op de werkbaarheid en doelmatigheid van het nieuwe construct.

Vooruitkijken
Met hun instemming sluiten de werkgevers het boek van het sociaal akkoord uit 2013. De leden hechtten er waarde aan om hun handtekening onder dat akkoord gestand te doen. Ze benadrukken dat nu de grote vragen die voorliggen voor de arbeidsmarkt moeten worden beantwoord. De risico’s en lasten van het werkgeverschap moeten worden teruggebracht, zodat werkgevers werknemers weer langer aan zich kunnen binden. Dit vraagt om aanpassing van de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte en de Wet werk en zekerheid. Daarnaast willen de werkgevers samen met de vakbeweging op een moderne en actiegerichte manier mensen wendbaar en weerbaar maken voor de arbeidsmarkt.

Decentrale keuze
Decentrale cao-partijen bepalen zelf of ze een afspraak over private “reparatie” van de WW en of ze dus gaan deelnemen aan de centrale faciliteit. Dit is niet verplicht en kan dus straks van sector tot sector verschillen.

Afspraak CAO Meubel
Sociale partners in de meubelindustrie hebben in 2014 al afgesproken zich te conformeren aan de afspraken die op centraal niveau gemaakt worden als gevolg van het Sociaal Akkoord op het punt van het derde jaar WW. Nu er op centraal niveau een raamwerk is overeengekomen, met daarbij een centraal uitvoeringsorgaan voor de het derde jaar WW, staat in principe de weg vrij voor het maken van sectorale afspraken hierover. We houden u op de hoogte van de eventuele vervolgstappen.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij