WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Premiekorting en lage-inkomsensvoordeel

De nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) die op Prinsjesdag is gepresenteerd, zet het stelsel van premiekortingen in de loonaangifte op zijn kop. De bestaande premiekortingen worden vervangen door loonkostenvoordelen voor het in dienst nemen van bepaalde werknemers.

De ministerraad wil de premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking omvormen tot zogenoemde loonkostenvoordelen (LKV’s). Dit nieuwe systeem moet per 1 januari 2018 van kracht worden.

Een voorwaarde voor deze nieuwe regeling is dat de overheid moet kunnen beoordelen of uw bedrijf voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, zonder dat daar nieuwe informatie voor nodig is. Het uitgangspunt moet dus informatie zijn die al beschikbaar is bij de Belastingdienst, UWV of de gemeente. Daarom is gekozen voor een systeem waarbij de korting niet meer verrekent wordt met de verschuldigde premies werknemersverzekeringen – zoals nu het geval is – maar dat de werkgever na afloop van het kalenderjaar dit als tegemoetkoming terugkrijgt. Het UWV gaat de tegemoetkoming berekenen, de Belastingdienst betaalt hem aan uw organisatie uit. U kunt per werknemer drie jaar lang maximaal € 6.000 LKV per jaar ontvangen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2017
In het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein staat dat werkgevers per 1 januari 2017 in aanmerking komen ivoor het LIV als een werknemer gemiddeld tussen de 100% en de 120% van het wettelijk minimumloon per uur verdient. Binnen deze groep is een splitsing gemaakt: voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Voor werknemers die tussen de 110% en de 120% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

Aan het LIV zijn twee aanvullende voorwaarden verbonden:

  • De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin de werkgever het LIV wil ontvangen.
  • De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.
Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij