WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Nog maar 1 loonschaal voor leerlingen

CBM is met de vakbonden FNV en CNV tot drie aanvullende cao-afspraken gekomen betreffende de opleiding van jongeren: de eerste gaat over het loon, de tweede over de subsidiering van Samenwerkingsverbanden en bedrijven die jongeren via een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) opleiden en de derde gaat over de tegemoetkoming van studiekosten voor leerlingen.

Loon
Vanaf 1 januari 2016 mogen alle werknemers die de Basisberoepsopleiding (niveau 2) en de werknemers die de Vakopleiding (niveau 3) via de BBL volgen, worden ingeschaald in functiegroep B1. Dit geldt voor alle nieuwe arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2016. Reeds afgesloten arbeidsovereenkomsten blijven ongewijzigd.

Subsidie
Tot nu toe bestonden er twee subsidieregelingen voor het opleiden van jongeren in de BBL:
• Niveau 2: de vereveningsbijdrage voor Samenwerkingsverbanden, uitgevoerd door Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.
• Niveau 3: de loonverletregeling voor Samenwerkingsverbanden en individuele bedrijven, uitgevoerd door het ECM (Expertisecentrum Meubel)

Met ingang van het cursusjaar 2015/2016 worden deze twee regelingen geïntegreerd tot 1 regeling, welke wordt uitgevoerd door het ECM (www.ecmeubel.nl). Kort samengevat luidt de regeling als volgt:

• Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden, als bedoeld in artikel 1 van deze cao, hebben gedurende maximaal 3 maal 48 weken recht op een vergoeding, voor werknemers die de Basisberoepsopleiding (niveau 2) of Vakopleiding (niveau 3) via de BBL volgen. Dit wordt vereveningsbijdrage genoemd.

• Bedrijven
Ondernemingen, niet zijnde Samenwerkingsverbanden, als bedoeld in artikel 1 van deze cao, hebben, voor werknemers die de Vakopleiding (niveau 3) via de BBL volgen, gedurende maximaal 1 maal 48 weken recht op een vergoeding. Dit wordt vereveningsbijdrage genoemd. Deze vergoeding wordt door het Expertisecentrum Meubel (ECM) verstrekt op voorwaarde dat de werknemer de wekelijkse schooldag normaal gesproken bijwoont. Voor werknemers die de Basisberoepsopleiding (niveau 2) volgen, wordt geen vereveningsbijdrage vergoed.

Studiekosten
• De werknemer die de assistentenopleiding (niveau 1) via de BBL volgt, heeft recht op een tegemoetkoming in de opleidingskosten ter hoogte van € 80,-.
• De werknemer die de basisberoepsopleiding (niveau 2) via de BBL volgt, heeft recht op een tegemoetkoming in de opleidingskosten ter hoogte van € 300,-.
• De werknemer die de vakopleiding (niveau 3) via de BBL volgt, heeft recht op een tegemoetkoming in de opleidingskosten ter hoogte van € 420,-.

De werknemer die reeds de tegemoetkoming voor niveau 2 heeft ontvangen, kan geen aanspraak maken op de vergoeding op niveau 3. Tot 1 januari 2016 werd nog apart gedeclareerd voor niveau 2 + 3. De tegemoetkoming dient door de werknemer aan het begin van de opleiding te worden aangevraagd bij het ECM.

Commentaar
CBM is blij met de extra gemaakte afspraken. Het zorgt voor een meer logische loonontwikkeling van leerlingen die uiteindelijk vakvolwassen medewerkers worden. Verder zorgt het voor een extra stimulering van de vakopleiding in de sector. Ten slotte zijn er nu duidelijkere en eenvoudigere subsidieregelingen voor Samenwerkingsverbanden, individuele bedrijven en leerlingen. Dit past goed in het streven van CBM naar een leesbare en moderne cao waar bedrijven en werknemers mee vooruit kunnen.

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij