WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Maatregelen tegen economische gevolgen Coronavirus

De maatregelen als gevolg van de Corona uitbraak in Nederland volgen elkaar in rap tempo op. Hieronder informeren wij u over de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de economische gevolgen van het Coronavirus voor bedrijven op te vangen. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of ondersteuning van ons nodig, neemt u dan telefonisch of via e-mail contact met ons op.

Werktijdverkorting
Bedrijven die getroffen worden door de uitbraak van het Coronavirus en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Het gaat om bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel) van hun personeel, wat door omstandigheden (die buiten het normale ondernemersrisico vallen) is ontstaan. De uitbraak van het Coronavirus is zo’n bijzondere omstandigheid. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik maken van deze regeling. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient hiervoor eerst vergunning te worden aangevraagd en met die vergunning kan dan bij het UWV de WW-uitkering aangevraagd worden. Deze wordt aan de werkgever uitbetaald. Meer informatie is te vinden op uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting.

Zzp’ers kunnen geen beroep doen op deze regeling voor werktijdverkorting. Het Kabinet wil de zzp’ers, die door de uitbraak van het Coronavirus in de problemen komen, erop wijzen dat zij onder voorwaarden wel een beroep kunnen doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

Verruiming van de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)
De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van mkb’ers die inkomsten of productie mislopen door het Coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Het aanvragen van een BMKB loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bedrijven melden zich bij hun kredietverstrekker.

Bijzonder uitstel van betaling
Om ervoor te zorgen dat bedrijven liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, komt er een mogelijkheid tot verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als het bedrijf schriftelijk motiveert dat het door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om bedrijven tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van deze verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Verlaging voorlopige aanslag
Bedrijven betalen op dit moment belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een aantal bedrijven zal naar verwachting dit jaar een lagere winst realiseren door het Coronavirus. Het Kabinet wijst deze bedrijven erop dat zij bij de Belastingdienst een verzoek kunnen indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Houdt u voor alle actuele informatie rondom het Coronavirus ook de website van de Rijksoverheid in de gaten. 

Lees ook ons Corona-dossier, wij vatten de belangrijkste zaken voor ondernemers hieronder samen, inclusief verwijzingen naar betrouwbare bronnen. Dit dossier wordt continu geüpdatet.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij