WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Jaarverslag en ALV Samenwerkingsverband Twente Salland

Omdat 2020 het jaar is waarin alles anders gaat vanwege de Covid-19 pandemie, heeft er nog geen Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, zoals dat wel de gewoonte is. Het voornemen is om de ALV op 9 maart 2021 te houden. Het bestuur hoopt van harte dat dit tegen die tijd op een verantwoorde manier mogelijk is. Je ontvangt daar later een uitnodiging van.

Eigen bijeenkomst voor praktijkopleiders
Voor de ALV heeft het bestuur besloten de genodigden iets aan te passen. Voortaan worden alleen de directieleden voor de ALV uitgenodigd. Uiteraard worden de praktijkopleiders niet vergeten. Voor de praktijkopleiders organiseert het bestuur jaarlijks een eigen bijeenkomst, beginnend met een eerste in maart of april 2021. Hierin wordt stilgestaan bij praktische zaken met betrekking tot leerlingen, aanpassing van de lesstof, eventuele workshops en uiteraard is er tijd om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Verhoging weerstandsvermogen
Omdat de ALV nog moet plaatsvinden heeft het bestuur de jaarstukken over het boekjaar 2019-2020 nog niet gepresenteerd. Deze ontvang je op 9 maart 2021. Vooruitlopend hierop wil het bestuur graag vast iets kenbaar maken: het eigen vermogen bedraagt op 31 juli 2020 € 326.933. Dit is € 26.833 hoger dan de norm die wij in het verleden hebben afgesproken als weerstandsvermogen. Het bestuur stelt voor dit surplus dit jaar niet te restitueren aan de leden. Zij ziet hiervoor twee redenen:

  1. De aanzienlijke stijging van het aantal leerlingen (van 34 naar 54) en de loonsom en alle andere risico’s die dat met zich meebrengt.
  2. Onzekere toekomst in verband met de effecten van Covid-19. Je kan hierbij denken aan evt. (verzuim)kosten en het wel of niet verdwijnen van leerplekken.

Om deze redenen stelt het bestuur voor het weerstandsvermogen te verhogen van € 300.000 naar € 390.000. Uiteraard zal het bestuur dit tijdens de ALV graag bespreken.

Adviseurs

Angela Karsoredjo-van Houten
adviseur vakopleiding en scholing
  023-5158834
mail mij