WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Ingangsdatum CO2-registratie opgeschort

De verplichte CO2-registratie betreft werkgevers met 100 of meer werknemers. Deze werkgevers zijn vanaf de inwerkingtreding van het besluit verplicht gegevens aan te leveren over het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer (werkgebonden personenmobiliteit), met als concreet doel een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030.

Het uitstel is het gevolg van het advies dat de Raad van State heeft uitgebracht. Dat is positief, maar de Raad van State vraagt om een aantal verduidelijkingen in de toelichting van het besluit – onder andere over de motivering en  inwerkingtreding van de grenswaarde voor zakelijk verkeer in 2030, over het voornemen om met een vierjaarlijkse cyclus de grenswaarden aan te scherpen en over de voorgestelde maatwerkregels.
De aanpassingen van de toelichting noodzaken de inwerkingtreding uit te stellen. Het advies van de Raad van State betreft alleen aanpassingen in de toelichting en heeft verder dus geen effect op het besluit zelf.

Overgangsregime CO2-registratie
Hoewel de datum van het verplichte rapporteren verschoven is van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024, mogen werkgevers er voor kiezen om wél al op 1 januari met de rapportage te starten. Voor werkgevers die ervoor kiezen pas te starten op de dag dat de verplichting in werking treedt, dus 1 juli 2024, geldt dat de halfjaarlijkse uitkomst van 2024 geëxtrapoleerd wordt naar het hele jaar.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij