WORD LID BEL ONS MAIL ONS

 FAQ BeZaVa

Sinds 2013 is de wet BeZaVa van kracht. CBM krijgt hier nog regelmatig vragen over. In dit artikel lees je de meest gestelde vragen over de Wet BeZaVa. 

BeZaVa = Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (ook wel: Modernisering ZW)

Waarom deze wetswijziging?

De regering wil:
– het langdurig ziekteverzuim terugdringen
– de werkhervatting stimuleren
– de instroom in de wet WIA zoveel mogelijk voorkomen.

Door wetgeving is verzuim en instroom in de WIA fors afgenomen. Dit geldt vooral voor werknemers in vaste dienst. Nu worden verschillende wetten aangepast voor werknemers die een Ziektewetuitkering (kunnen) krijgen en hun (ex-)werkgevers. We noemen deze werknemers ook wel flexwerkers of vangnetters.

Welke maatregelen uit de BeZava gelden vanaf 1 januari 2013?

  1. Aanpassing van het ZW-criterium in de Ziektewet. ‘Zijn arbeid’ (de laatst verrichte arbeid) wordt, na het eerste ziektejaar, vervangen door ‘het kunnen verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid’.
  2. Invoeren van een keuring in de Ziektewet na 52 weken ziek. Er geldt een ondergrens van 35% arbeidsongeschiktheid om een Ziektewetuitkering te krijgen of te houden na 52 weken ziek.
  3. Re-integratie en sollicitatieverplichtingen worden aangescherpt in de Ziektewet.
  4. Uitbreiding van mogelijkheden voor het UWV:

o Strenger optreden door opleggen van loonsancties en verhaalsancties als werkgevers niet genoeg doen aan re-integratie van zieke tijdelijke werknemers;
o De maximale duur van een proefplaatsing is uitgebreid naar 6 maanden.

  1. Een andere financiering van de ZW en WIA zorgt voor meer financiële prikkels voor werkgevers. Deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2014.
  2. Het eigenrisicodragerschap voor de WGA wordt uitgebreid. Ook de WGA-uitkeringen van flexwerkers vallen voortaan onder het eigen risico voor de WGA. Deze maatregel gaat vanaf 2016 in.

Voor wie gelden de maatregelen uit de BeZaVa?
De maatregelen gelden voor zieke werknemers zonder werkgever (en met een Ziektewetuitkering:
– zieke uitzendkrachten, oproepkrachten en werklozen;
– zieke werknemers met een fictieve dienstbetrekking (zoals thuiswerkers en provisiewerkers);
– zieke werknemers waarvan het tijdelijke contract stopt tijdens hun ziekte;
– zieke werknemers (met een vast contract) waarvan het contract stopt tijdens hun ziekte, bijvoorbeeld omdat:
o het bedrijf failliet gaat;
o er sprake is van ontslag door een reorganisatie / sanering;
o de rechter het contract ontbindt. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict.
– werknemers die ziek worden binnen 4 weken nadat hun contract is geëindigd. En die geen ander recht hebben op een Ziektewetuitkering: nawerking.

De maatregelen uit de BeZaVa gelden dus niet voor Ziektewet-gerechtigden met een werkgever, zoals:
o Orgaandonoren;
o vrouwen die ziek zijn vanwege zwangerschaps- en bevallingsgerelateerde klachten;
o werknemers met een no-risk polis van het UWV.

Wat betekent de BeZaVa voor het eigenrisicodragen voor de Ziektewet en WGA?
Een werkgever kan nog steeds eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Door BeZava worden de kosten van de Ziektewet op een andere manier gefinancierd. Dit heeft invloed op de keuze om wel of geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.

Een werkgever kan nog steeds eigenrisicodrager worden voor de WGA, voor zijn vaste personeel. Voor zijn flexwerknemers kan de werkgever eigenrisicodrager worden vanaf 1-1-2016. Dat kan alleen als hij ook eigen risicodrager blijft of wordt voor de vaste werknemers. Dit geldt ook omgekeerd. Een werkgever kan vanaf 2016 alleen eigenrisicodrager WGA worden of blijven voor al zijn personeel (vast + flex).
Wat betekent eigenrisicodragen voor de Ziektewet?
– De werkgever betaalt vanaf de uitdiensttreding zelf de wettelijke Ziektewetuitkeringen aan zijn zieke (ex)werknemers. De werkgever moet ook zelf het recht, de duur en de hoogte van de Ziektewetuitkeringen bepalen volgens de wettelijke regels. 
– De werkgever is verantwoordelijk voor de inhoudingen. De werkgever keert netto uit en verzorgt de afdrachten aan de Belastingdienst.
– De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratieverplichtingen na uitdienstreding tot 2 jaar ziekte.

Wat betekent eigenrisicodragen voor de WGA?
– De werkgever is verantwoordelijk voor de kosten van de eerste 10 uitkeringsjaren van de WGA aan de werknemers die in de WGA terechtkomen. Het gaat om de kosten van de loongerelateerde uitkering. Na de loongerelateerde uitkering gaat het om de kosten van de vervolguitkering.
– Naast de uitkeringsverplichtingen is de werkgever gedurende deze 10 jaar ook verantwoordelijk voor de re-integratie van deze arbeidsongeschikte (ex)werknemer.
– De werkgever moet aan de Belastingdienst een garantieverklaring van een verzekeraar afgeven voordat de Belastingdienst toestemming geeft om eigenrisicodrager voor de WGA te worden.

U huurt een uitzendkracht in, bent u nu verantwoordelijk voor zijn re-integratie bij ziekte?
Nee, u bent niet de werkgever van de uitzendkracht. Dat is het uitzendbureau waar u de uitzendkracht hebt ingehuurd.

U bent eigenrisicodrager voor de WGA voor uw vaste personeel. Bent u dan ook eigenrisicodrager WGA voor uw tijdelijke personeel?
Op dit moment niet. U kunt nu alleen eigen risicodrager voor de WGA zijn of worden voor uw vaste personeel. Vanaf 1-1-2016 kunt u ook eigen risicodrager voor de WGA worden voor uw tijdelijke personeel. U kunt echter niet kiezen om voor het vaste personeel eigen risicodrager te worden en voor de tijdelijke krachten niet of andersom. U bent eigen risicodrager voor zowel het vaste personeel als ook voor het tijdelijke personeel of u bent geen eigen risicodrager en verzekert beiden via het UWV.

Als de werkgever vanaf 2016 eigenrisicodrager wordt voor de tijdelijke krachten geldt dit dan voor de Ziektewet en de WGA of is hier nog een keuze in te maken?

De werkgever kan kiezen:
– de werkgever wordt eigenrisicodrager voor de WGA (vast + flex personeel) en niet voor de Ziektewet
– de werkgever wordt eigenrisicodrager voor de Ziektewet en niet voor de WGA.

Hoe berekent het UWV de gedifferentieerde premies voor de WGA en de Ziektewet?
Kleine werkgevers (loonsom ca € 300.000) betalen een sectorpremie. De hoogte is afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen die het UWV twee jaar eerder deed in de sector. Bijvoorbeeld voor de ziektewetpremie van 2014 gaat het om de uitkeringen gedaan in 2012. Dit geldt ook voor de WGA-premies (WGA-uitkeringen van twee jaar eerder zijn bepalend).

Grote werkgevers (loonsom > ca € 3.000.000) betalen een gedifferentieerde premie. De hoogte is afhankelijk van het eigen schadeverleden. Ook hier kijkt UWV naar de Ziektewetuitkeringen van 2 jaar eerder. Dit geldt ook voor de WGA-premies. WGA-uitkeringen van twee jaar eerder zijn bepalend. Er geldt een minimumpremie en een maximumpremie.

Middelgrote werkgevers (loonsom van ca € 300.000 tot € 3.000.000) betalen gedeeltelijk een sectorpremie zoals de kleine werkgevers en gedeeltelijk een gedifferentieerde premie zoals de grote werkgevers. Deze delen zijn afhankelijk van de grootte. Hoe kleiner de werkgever des te groter is het deel gebaseerd op de sectorpremie en des te kleiner op de gedifferentieerde premie. Hoe groter de werkgever des te groter wordt ook het deel van de gedifferentieerde premie en des te kleiner het deel van de sectorpremie.

In 2014 gaat het om drie premieonderdelen, die samen de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas vormen:
– de ziektewetpremie voor flex-werknemers
– de WGA-premie voor flex-werknemers
– en de WGA premie voor vaste werknemers.

Vanaf 2016 gaat het om twee premies. De werkgever betaalt nog steeds de ziektewetpremie. De WGA-premie voor flex-werknemers en vaste werknemers zijn samengevoegd tot één premie.

Waarom kan verzekeren zinvol zijn?
– Kennis en ervaring op gebied van Verzuim (preventie) bij verzekeraar
– Alles bij één partij ondergebracht, zowel de verzuimverzekeringen, de eigen risicodragersverzekeringen en de WIA-aanvullingsverzekeringen.
– Samenwerking tussen werkgever, werknemer en verzekeraar beter dan met het UWV.
– Het belang van preventie en re-integratie is hiermee voor zowel de werkgever en de verzekeraar volop aanwezig en dit zal de werknemer ten goede komen en de kansen op herstel verbeteren.

Als een tijdelijke werknemer ziek uitdienst gaat…
Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever 2 jaar het salaris door. Daarna volgt de beoordeling voor de WIA. Eindigt het dienstverband voor een zieke werknemer binnen 2 jaar? De werknemer krijgt een ZW-uitkering van UWV. Voordat deze uitkering wordt verstrekt toets het UWV of werkgever en werknemer aan hun verplichtingen hebben voldaan. De werkgever is verplicht om de zieke werknemer bij het UWV te melden (ziek uit dienst). Als de werknemer op dat moment langer dan zes weken ziek is, moet er een re-integratieverslag zijn.

Mag de werkgever de helft van de gedifferentieerde WGA-premie terug vragen aan zijn werknemers?
Werkgevers mogen maximaal 50% van de gedifferentieerde WGA-premie verhalen op het nettoloon van de werknemers. Dit geldt voor de premie voor WGA-vast én de premie voor WGA-flex. Voor eigenrisicodragers WGA geldt dat maximaal de helft van de verzekeringspremie van de private verzekeraar op het nettoloon van de werknemers mag worden verhaald..

Tips voor de werkgever:
Check goed de opgave/brieven van het UWV.

Het UWV verstuurt vanaf juni 2013 opgaven over ZW-lasten en WGA-lasten die worden toegerekend aan de individuele werkgever. Kortom de lasten die in het verleden zijn gemaakt en die vanaf 2014 in de publieke premieberekening worden opgenomen. U kunt bezwaar maken bij het UWV als er voor u onbekende gegevens staan. Bezwaar maken kan gedurende 4 weken na dagtekening.

Als geen bezwaar wordt gemaakt of de gegevens zijn correct dan is deze opgave de basis voor de publieke premie voor de komende jaren. Als er (ex)-werknemers op staan die u niet kent en u reageert niet, dan loopt u het risico tot wel 10 jaar daarvoor te moeten betalen!

Zet administratie op voor zieke en arbeidsongeschikte (ex)-werknemers

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij