WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Europese Commissie: gebruik hoge kwaliteit hout voor meubels of constructie

Op woensdag 14 juli jl. heeft de Europese Commissie een belangrijk pakket voorstellen aangenomen zodat het klimaat-, energie-, landgebruik-, transport- en belastingbeleid van de EU er op gericht zijn de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990 (Fit for 55-pakket). Zo is de Europese Commissie voorstander van het gebruik van hout van hoge kwaliteit voor meubels of constructie in plaats van voor energieopwekking.

De Europese Commissie gebruikt de wetgevingsinstrumenten om de in de Europese klimaatwet overeengekomen doelstellingen te verwezenlijken en de economie en samenleving fundamenteel te transformeren voor een eerlijke, groene en welvarende toekomst.

Hoogtepunten uit de toespraken:

• Commissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski, zei: “Bossen zijn essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Ze zorgen ook voor banen en groei in plattelandsgebieden, duurzaam materiaal om de bio-economie te ontwikkelen en waardevolle ecosysteemdiensten voor onze samenleving. Door alle sociale, economische en milieuaspecten aan te pakken, wil de bosstrategie de multifunctionaliteit van onze bossen waarborgen en verbeteren.”

• Commissaris voor Energie, Kadri Simson, zei: “Het is gezond verstand dat we hout eerst moeten gebruiken waar het de meeste waarde toevoegt, zoals in meubels of constructie. Hout van hoge kwaliteit mag niet worden verbrand voor energie. Gelukkig gebeurt dit niet vaak in Europa, waar energie voornamelijk wordt geproduceerd uit reststoffen en bijproducten van de bosbouw die anders verloren zouden gaan. Maar om ervoor te zorgen dat overheidssubsidies geen verkeerde signalen afgeven, stellen we nieuwe, strengere regels op voor staatssteun voor bio-energie. We willen een einde maken aan nationale stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van hout van hoge kwaliteit zoals houtblokken voor energie. Hetzelfde geldt voor stronken en wortels, die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Na 2026 mogen geen subsidies meer worden verleend voor elektriciteitsproductie-installaties.”

De voorstellen doorlopen de medebeslissingsprocedure wat een proces is van ongeveer 2 jaar, waarbij het Europees Parlement en de Raad betrokken zijn.

De voorstellen combineren:
– de toepassing van emissiehandel op nieuwe sectoren (zoals gebouwen) en een aanscherping van het bestaande EU-emissiehandelssysteem;
– meer gebruik van hernieuwbare energie;
– grotere energie-efficiëntie;
– een snellere uitrol van emissiearme vervoerswijzen en de infrastructuur en brandstoffen om ze te ondersteunen;
– afstemming van het belastingbeleid op de doelstellingen van de Europese Green Deal;
– maatregelen om te voorkomen dat bedrijven die CO2 uitstoten uitwijken naar het buitenland;
– en hulpmiddelen voor natuurlijke opslag van CO2.

Nationale doelstellingen verplichten de lidstaten hun natuurlijke opslag van CO2 te onderhouden en uit te breiden. Tegen 2035 moet de EU streven naar klimaatneutraliteit in de sectoren landgebruik, bosbouw en landbouw. De EU-bosstrategie heeft tot doel de kwaliteit, kwantiteit en veerkracht van EU-bossen te verbeteren. Het ondersteunt boswachters en de op bos gebaseerde bio-economie, terwijl het oogsten en het gebruik van biomassa duurzaam blijven, de biodiversiteit behouden blijft en een plan wordt opgesteld om tegen 2030 in heel Europa drie miljard bomen te planten.

De richtlijn hernieuwbare energie zal een verhoogde doelstelling vaststellen om tegen 2030 40% van onze energie uit hernieuwbare bronnen te produceren. Alle lidstaten zullen hieraan bijdragen en er worden specifieke doelstellingen voorgesteld voor het gebruik van hernieuwbare energie in vervoer, verwarming en koeling, gebouwen en industrie. Om zowel onze klimaat- als milieudoelstellingen te halen, worden de duurzaamheidscriteria voor het gebruik van bio-energie aangescherpt.

Lees Fit for 55 package – European Commission proposal – Press release van de Europese Commissie (Engels).

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij