WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De vele toepassingen van duurzaam gecertificeerd hout

De toepassing van hout biedt oplossingen voor verschillende hedendaagse opgaven, zoals klimaatverandering, de woningbouw- en stikstofcrisis en de realisatie van een circulaire economie.

Waarom duurzaam hout hét materiaal is voor de aanpak van de klimaat-, woningbouw- en stikstofcrisis

Klimaatverandering: Consequent houtgebruik in nieuwbouw kan op korte termijn tot >40% reductie van CO2-emissie leiden, nog zonder de opgeslagen CO2 mee te rekenen (bron: W/E 2016*). Aangezien de bouwsector een grote klimaatimpact heeft, is hier snel veel winst te boeken.
Tijdens de groei van hout wordt CO2 vastgelegd. Deze blijft opgeslagen zolang het hout in gebruik is. Daarnaast wordt er bij de bewerking van hout weinig energie verbruikt, en daarmee weinig CO2 uitgestoten. Met hout kan naast CO2-neutraal zelfs CO2-negatief gebouwd worden.

Stikstofcrisis: Bij bouwen met hout wordt door de eenvoudige bewerkbaarheid, het lage gewicht en de hoge mate van prefabricage veel op transportbewegingen bespaard. Dit leidt tot beperking van bouwtijd, van het woon-werkverkeer van personeel en van de inzet van zwaar materieel. Al deze aspecten helpen stikstofemissie te voorkomen.

Woningbouwopgave: Houtbouw wordt in een hoge mate uitermate precies geprefabriceerd. Hierdoor wordt de bouwtijd verkort – waardoor snel meer woningen gebouwd kunnen worden – gaat de bouwkwaliteit omhoog en wordt veel verkeers- en geluidoverlast voorkomen.

Behoud en bescherming van bossen: Het toepassen van gecertificeerd (=duurzaam) hout draagt bij aan het behoud van bossen en is een belangrijk middel tegen ontbossing. Gecertificeerd duurzaam hout draagt daarnaast (ook internationaal) bij aan de financiering van bosbeheer. Deze waarde maakt dat beherende instanties en de lokale bevolking het bos, en de werkgelegenheid, beschermen tegen omvormingen naar andere vormen van landgebruik zoals soja- en palmolieplantages of veehouderij. Duurzaam beheer van bossen garandeert een betrouwbare en onuitputtelijke houtvoorziening zonder verlies van andere belangrijke functies van het bos, zoals biodiversiteit en recreatie.

Circulariteit: Als belangrijkste hernieuwbare grondstof is hout essentieel voor een circulaire economie. Hout is bovendien eenvoudig te recyclen en hergebruiken, waardoor het materiaal en de opgeslagen CO2 efficiënt en blijvend worden benut.

Duurzaamheid in de grond-, weg- en waterbouw (GWW): Al langer is de zeer gunstige milieu-impact door toepassing van hout bekend en steeds vaker blijkt dat hout in de GWW veel langer meegaat dan de technisch ontworpen levensduur. Samen met de CO2-opslag is meer hout in de GWW derhalve een logische en duurzame keuze.

Lees de hele toekomstvisie van Centrum Hout FSC Nederland, PEFC Nederland, STIP en Keurhout:

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij