WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Hulp bij het aanvragen van SLIM-subsidie

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Zowel werkgevers als werkenden moeten hierop anticiperen. Ondernemingen die investeren in LLO kunnen vanaf 2 maart maximaal € 24.999 SLIM-subsidie aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CBM ondersteunt je als je gebruik wilt maken van deze regeling.

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld?
De SLIM-regeling kent drie doelgroepen waarvan de belangrijkste mkb-ondernemingen zijn. Je bent een mkb-onderneming als je minder dan 250 fte. personeel hebt. Ook omzet en balanstotaal bepalen of je een mkb-onderneming bent. De regeling is specifiek gericht op mkb-ondernemingen omdat leren en ontwikkelen in het mkb in het algemeen minder vanzelfsprekend is dan in grotere bedrijven. In het mkb ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in je onderneming. LLO is in het mkb dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven. Omdat onze sector uit veel mkb bedrijven bestaat en we het belang inzien van blijven leren en ontwikkelen, vinden we het belangrijk om te wijzen op deze regeling.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?
De SLIM-subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

  1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg in de onderneming.

Let op: subsidie is dus niet beschikbaar voor de kosten van opleidingen. CBM kan hierin wel altijd met haar leden meedenken, en via ECM (Expertise Centrum meubel) is het voor werkgevers in de meubelindustrie mogelijk om subsidie te ontvangen wanneer een medewerker een opleiding of cursus heeft afgerond. Lees meer.

Tot de subsidiabele kosten behoren naast externe kosten die daadwerkelijk binnen de periode van uitvoering zijn gemaakt ook interne kosten. Het gaat daarbij om het brutoloon van de persoon of personen die zich in de onderneming bezighoudt met de uitvoering van het initiatief.

Hoeveel SLIM-subsidie kan ik aanvragen?
Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 fte.) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. Voor subsidieverlening wordt een ondergrens vastgesteld. Subsidie wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten ten minste € 5.000 bedragen. Deze ondergrens geldt niet voor een aanvraag om subsidie voor derde leerweg trajecten. De maximale subsidie bedraagt in alle gevallen € 24.999.

Hoe kan ik zelf SLIM-subsidie aanvragen?
Je kunt zelf subsidie aanvragen via de website van het Ministerie van SZW. Met de aanvraag moeten een aantal bijlagen meegestuurd worden, zoals een mkb-verklaring en een de-minimisverklaring. Het is de bedoeling dat bedrijven jaarlijks SLIM-subsidie kunnen aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken. Voor 2020 zijn de aanvraagtijdvakken: van 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur en van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.
Je mag als mkb-onderneming per aanvraagtijdvak maar één subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven. De minister gaat loten onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen zodra het aanvraagtijdvak verstreken is omdat het de verwachting is dat het budget van 15 miljoen euro ontoereikend zal zijn om alle aanvragen goed te keuren.

CBM helpt leden bij het aanvragen van SLIM-subsidie
CBM werkt samen met PNO Consultants – Nederlands grootste subsidieadviesbureau – om CBM leden te adviseren over het aanvragen van de SLIM-subsidie.

PNO Consultants kan het opstellen en indienen van de aanvraag SLIM-subsidie, en het begeleiden van het hele proces tot aan het ontvangen van de subsidie, ondersteunen. De kosten voor de aanvraag zijn € 500. Daarnaast wordt een variabele vergoeding berekend van 15% van het verleende subsidiebedrag. CBM leden krijgen hierop 25% korting.

Meer weten?
Neem gerust contact met ons op, ook als u op zoek bent naar ondersteuning bij een aanvraag.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Anouk van Stipriaan
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij

Miranda Oosdijk
Adviseur duurzame inzetbaarheid
  023 515 88 00
mail mij