WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Arbeidsovereenkomst vs opdrachtovereenkomst

Zoals bekend verdwijnt de VAR en komt daarvoor in de plaats de overeenkomst van opdracht.Wanneer partijen daadwerkelijk volgens een overeenkomst van opdracht werken, dan is er geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst) en dan hoeven er geen loonheffingen door de werkgever afgedragen te worden.

Indien er sprake is van een gezagsverhouding dan is er een arbeidsovereenkomst. Om dit uit te sluiten moet de instructiebevoegdheid zich beperken tot het resultaat van de opdracht.

De beantwoording van de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding en dus een arbeidsovereenkomst vindt plaats aan de hand van de feiten en omstandigheden van de concrete situatie achteraf. Achteraf kan immers pas blijken hoe de feiten en omstandigheden van de betreffende situatie werkelijk zijn geweest en of deze conform de overeenkomst zijn uitgevoerd.

Het gaat dus niet alleen om wat partijen op papier hebben gezet, maar of er ook zo gewerkt is in de praktijk.

Hoe wordt beoordeeld of er een gezagsverhouding is?

Een aantal factoren spelen hierbij een rol:
–           Bij wie berust de leiding en het toezicht?
–           Geeft de opdrachtgever alleen aanwijzingen en instructies die binnen het kader van de opdracht passen?
–           Kan de opdrachtnemer zich zomaar laten vervangen?
–           Kan de opdrachtgever ten aanzien van werktijden, representatie, etc eisen stellen
–           Maken de werkzaamheden wezenlijk deel uit van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever?
–           Voert de opdrachtnemer werkzaamheden uit voor meer opdrachtgevers?
–           Wie is er verantwoordelijk voor het resultaat van het werk, door de opdrachtnemer veroorzaakte schade en aanpassingen (meerwerk)?
–           Werkt de opdrachtnemer met eigen bedrijfsmiddelen en/of materialen?.
–           Wie is verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen in verband met arbeidsomstandigheden
–           Maakt de opdrachtnemer gebruik van eigen vervoersmiddelen

Dit is overigens geen uitputtende lijst van factoren, omdat alle feiten en omstandigheden van het geval in de beoordeling betrokken dienen te worden. Indien u vragen heeft over bovenstaande of over een concrete situatie dan kunt u contact opnemen met de juridische afdeling.

Adviseurs

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 42
mail mij