WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Arbeidsongevallen leiden tot hoge boetes

Er wordt veel gevraagd van werkgevers om aan de Arbowet te voldoen. Je bent op zijn minst verplicht om een Risico Inventarisatie & Evaluatie te hebben. Hieruit moet blijken welke risico’s er in het bedrijf zijn en een welke acties deze vervolgens vereisen (plan van aanpak). In dit artikel lees je wat CBM voor je kan doen.

Uit de RI&E blijkt vaak ook dat een Explosieveiligheidsdocument (EVD) vereist is. Wanneer men hout verwerkt en er dus kans op houtstof is, of wanneer met lijm en lakken gewerkt wordt, is zo’n EVD noodzakelijk om boetes te voorkomen, maar ook om aan verzekeringsverplichtingen te voldoen. Bij het invullen van de RI&E moet je niet al te lichtzinnig de vragen te beantwoorden. Vaak zijn het namelijk de niet geïnventariseerde risico’s die tot ongelukken leiden.

Vindt er eenmaal een ongeluk plaats dan is de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) er als de kippen bij om een boete op te leggen. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal werknemers die in dienst zijn en varieert tussen de € 1.000 en € 50.000.

Een arbeidsongeval is ‘meldingsplichtig’ wanneer het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. (https://www.inspectieszw.nl/contact/arbeidsongeval_melden/verplichtmeldenarbeidsongevallen.aspx)

Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan hij hiervoor een boete krijgen van maximaal € 50.000. Doet een ongeval zich voor, neem dan contact op met CBM.

Bijna alle ongevallen leiden tot een boete. Tegen de boete kan je weliswaar bezwaar indienen, maar de vereisten om onder de boete uit te komen zijn zwaar. Je moet kunnen aantonen dat ‘alles gedaan is wat in redelijkheid verwacht mag worden om de concrete overtreding te voorkomen’. Dat houdt in dat aangetoond moet worden dat:

  • Het risico op het concrete ongeval in kaart is gebracht. Dus opgenomen is in de RI&E
  • Een veilige werkwijze is ontwikkeld en de machines en gereedschap veilig en geschikt zijn voor die werkzaamheden.
  • Er instructies zijn gegeven om veilig te werken met de machines
  • Er toezicht is gehouden op het naleven van de instructies om veilig te werken.

Dit betekent in de praktijk veel werk. Maar door middel van een aantal inspanningen kunnen de meeste ongelukken voorkomen worden en zouden in geval van een ongeluk ook boetes voorkomen kunnen worden.

Wat kan CBM voor u betekenen?
Voor onze leden hebben wij:

  • Een branche- RI&E. Wij helpen je graag bij het invullen van de RI&E. De branche-RI&E hoeft bij bedrijven met maximaal 25 werknemers niet meer door een Arbodienst of gecertificeerd kerndeskundige getoetst te worden.
  • Een Explosieveiligheidsdocument; Wij helpen je graag bij het invullen van het document
  • Machineveiligheidsdocumenten: instructies om veilig te werken o.a. voor houtbewerkingsmachines (Frees, lintzaag, kantenaanlijmers, formaatzaag, vlakbanken, vierzijdige schaaf), fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, houtstof.
  • Schriftelijke waarschuwingsbrieven voor overtreding van de veiligheidsvoorschriften. Indien iemand herhaaldelijk de voorschriften in de wind slaat kan met in het uiterste geval tot ontslag over gaan, maar dan moet eerst herhaaldelijk schriftelijk gewaarschuwd zijn.

Mocht een ongeval zich hebben voorgedaan of hebben jullie een boete geregen van de Inspectie SZW, neem dan contact met ons op. We kunnen je in het hele traject bijstaan en onder andere een bezwaarschrift opstellen.

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact op.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij