WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Tijd-voor-tijd regeling, wet en cao

Vanaf 1 januari jl. is de compensatie in de vorm van vrije tijd voor overwerk niet meer toegestaan wanneer daardoor de werknemer in een loonperiode over de feitelijk gewerkte uren onder het minimumloon terecht komt. Een werknemer dient in een loonperiode ten minste zijn wettelijk minimumloon te ontvangen.

Bij een werkweek van 40 uur, waarbij het minimumloon verdiend wordt, mag in een bepaalde week waarin 45 uur gewerkt wordt, geen tijd voor tijd afspraak toegepast worden over de betreffende vijf uur. Dit betekent dat de werknemer in die loonperiode namelijk onder het minimumloon komt en dat is niet langer toegestaan. Dat is geregeld in artikel 13a lid 2 WML.

Tijd-voor-tijd blijft dus wel mogelijk voor werknemers die meer dan het minimumloon verdienen en die door de tijd-voor-tijd regeling, niet feitelijk onder het minimumloon uitkomen in een loonperiode.

Een tijd-voor-tijd regeling kan met werknemers worden overeengekomen als over zo’n regeling afspraken zijn gemaakt in de cao. Werkgevers die onder de cao vallen, moeten zich uiteraard houden aan de regeling die in de cao staat.

Consequenties voor werkgevers die onder de cao meubelindustrie en interieurbouw vallen
Aangezien het in onze cao is vastgelegd, blijft compensatie van tijd-voor-tijd na 1 januari 2019 nog mogelijk.

Wat wel is veranderd, is dat die compensatie in vrije tijd altijd voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin dat recht op compensatie is ontstaan, moet zijn opgenomen.
Zo niet, dan moet de werkgever het alsnog uitbetalen. Het recht vervalt dus niet per 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarin het recht is ontstaan, zoals dat met wettelijke vakantiedagen
wel het geval is.

Bij de toepassing van de tijd-voor-tijd regel moet je er dus voor waken, dat werknemers die het minimumloon verdienen, of daar in de buurt zitten, niet onder dat minimumloon komen, rekening houdend met de daadwerkelijk gewerkte uren in een loonperiode.

Tijd-voor-tijd regeling, minimumloon en overwerktoeslag in cao meubelindustrie en interieurbouw

  • In de cao is een tijd-voor-tijdregeling opgenomen in artikel 46 lid 7.
  • In de cao is in artikel 17 lid 2 ook de mogelijkheid opgenomen dat sommige werknemers maximaal 1 jaar het minimumloon ontvangen.
  • Bij de toepassing van de tijd-voor-tijdregel moet men ook rekening houden met de in de cao opgenomen overwerktoeslag, zie artikel 46 lid 7.
Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Allard Moolenaars
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij