WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Energielasten eerlijker verdelen

We staan aan de vooravond van belangrijke beslissingen in Nederland. Nu het met de coronacrisis de goeie kant lijkt op te gaan, moet een nieuw kabinet vol inzetten op breed economisch herstel. Daarnaast moeten ook de verduurzaming van Nederland en het terugdringen van CO2-uitstoot een belangrijke plaats krijgen in het nieuwe regeringsbeleid. Volgens Koninklijke CBM moet een nieuw kabinet méér oog hebben voor een breed draagvlak bij MKB-ondernemers. Alleen met een eerlijker verdeling van de energielasten kan Brede Welvaart in Nederland gestalte krijgen.

De afgelopen jaren hebben MKB-bedrijven fors bijgedragen aan de energietransitie in Nederland. Ten eerste kregen MKB-ondernemers een wettelijke verplichting om energiebesparende investeringen te doen, als die zich in vijf jaar terugverdienen.

Ten tweede kregen MKB-ondernemers recent een wettelijke meldingsplicht voor energiebesparende maatregelen, inclusief extra administratieve lasten.

Ten derde kregen MKB-ondernemers de afgelopen jaren een steeds hogere energierekening, vanwege de alsmaar stijgende ODE-heffing (Opslag Duurzame Energie). Doel van deze heffing is bedrijven te subsidiëren die investeren in verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Helaas is de subsidie slecht toegankelijk voor MKB-ondernemers. Gevolg is dat het grootbedrijf de pot leeghaalt met grote projecten, terwijl het MKB de rekening betaalt.

Ten vierde ontbreekt de prikkel om energiebesparing echt te stimuleren. MKB-ondernemers die investeren in verduurzaming, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te plaatsen, krijgen géén korting op hun energierekening. Goed gedrag wordt dus niet beloond. Daar staat tegenover dat grote bedrijven, afgezet tegen hun CO2-uitstoot relatief veel lagere kosten hebben dan hun MKB-collega’s.

Een nieuw kabinet moet de energielasten eerlijker verdelen over kleine en grote bedrijven. Dat is cruciaal om het draagvlak van MKB-ondernemers onder de verduurzaming te behouden. Nu komt de grootste last op de zwakke schouders en de koppeling met duurzaam opgewekte energie ontbreekt. Ook is er geen besparing als het bedrijf eigen energie opwekt met zonnepanelen of groene energie inkoopt. Omdat het uitgangspunt ‘energieverbruik’ is en niet de ‘omvang van de CO2-uitstoot’, betalen MKB ondernemers twee keer de rekening.

Volgens Koninklijke CBM is het tijd om de energielasten eerlijker te verdelen en op CO2 uitstoot te baseren. Misschien moeten we overschakelen op directe heffing van CO2-emissie. Natuurlijk zou je die dan verstandig moeten invoeren, zoals het ook voor zich spreekt dat je moet voorkomen dat de grote CO2-uitstoters het land verlaten. Maar een verschuiving op dit vlak en onderzoek naar een eerlijk en modern systeem is nodig. Als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen komt dat het ondernemersklimaat van Nederland zeker ten goede. 

Adviseurs

Kees Hoogendijk
Innovatie & buitenland (directeur)
  023 515 88 00
mail mij