WORD LID BEL ONS MAIL ONS

‘Van wieg naar wieg’
De Nederlandse overheid omarmt meer en meer het ideaal van de circulaire economie; een product zo ontwerpen dat er na gebruik nog iets nuttigs te doen is met alle onderdelen en materialen. Het is de bedoeling dat het product makkelijk uit elkaar kan, componenten dienen als grondstof of als onderdeel voor iets anders en de eventuele rest is biologisch afbreekbaar. Resteert er dan nog iets, dan zou verbranden een oplossing zijn. Maar één ding is zeker; storten en verbranden zijn heel laag op de recycling ladder terecht gekomen, ook wel de Ladder van Lansink genoemd.

Van ‘wieg naar graf’ is momenteel nog de gebruikelijke manier van produceren, de zogenaamde lineaire economie. Na gebruik gaan de meeste producten meteen naar de verbrandingsoven. Storten is in Nederland immers al zo goed als verboden.

VANG-programma
De overheid heeft dit streven verwoord in haar VANG programma (Van Afval Naar Grondstof) dat tot 1 januari 2025 duurt. In goede samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de NVRD (Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) is een visie op het beheer van huishoudelijk afval opgesteld. Gemeentewerven en andere partijen gaan hieraan deelnemen. Gemeenten krijgen de beschikking over kennis, capaciteit en gelegenheid om de ambitieuze plannen tot uitvoering te brengen zoals de inzet van experts, kennisuitwisseling in de vorm van benchmarking, en toegang tot een digitale kenniswijzer. Men wil tot een gezamenlijke aanpak van de hele keten komen. Er komen geen van boven af opgelegde structuren. Elke sector krijgt zijn eigen afvalverwerkingsformat. Op proefprojecten worden subsidies verstrekt.

Van 250 kg naar 100 kg restafval
Vanuit huishoudens komt nog gemiddeld ongeveer 250 kilo restafval per inwoner per jaar vrij. Door middel van goede scheidings- en preventiemaatregelen kan de hoeveelheid huishoudelijk restafval flink worden verminderd. De ambitie is om tot 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020 te komen, tot gemiddeld 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Met het VANG-programma wordt bovendien ingezet op het halveren van de hoeveelheid grondstoffen die als afval de keten in 10 jaar tijdverlaat.

Europees niveau
Op Europees niveau wordt door eurocommissaris Timmermans hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan inzake circulaire economie met daarin ook de eerder genoemde verregaande ambities.

Matrassen en meubels
Tot de stroom ‘grof huishoudelijk afval’ behoren 18 deelstromen: hiertoe horen ook matrassen en meubelen. Omdat ze zo zichtbaar zijn heeft het ministerie ze aangemerkt als speerpunten in dit beleid. We krijgen signalen dat het accent in eerste instantie vooral op de matrassen zal worden gelegd. Van de 1 miljoen matrassen die jaarlijks als afval worden aangeboden, gaat tot nu toe circa 85% in de verbrandingsinstallatie (waarmee energie wordt opgewekt). De rest wordt uit elkaar gehaald en de deelstromen hergebruikt. Het laten dalen van dit verbrandingspercentage staat met stip bovenaan. Daarnaast zijn er nog vijf andere deelstromen als voorbeeldbeleid aangemerkt, waaronder bijvoorbeeld luiers, textiel en voedsel. In dat kader zullen producenten in Nederland en andere partijen (importeurs, grote retailers) binnen de keten worden uitgenodigd om onder leiding van het ministerie na te denken over de bevordering van recycling van meubels en matrassen.

Adviseurs

Herman Jurrius
Belangenbehartiging & secretariaten
  023 - 515 88 00
mail mij