WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM beschikt over algemene voorwaarden voor interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten, toeleveranciers en webshops. In de algemene voorwaarden worden onder meer bepalingen over levertijden, garantie, eigendomsvoorbehoud, ontbinding en aansprakelijkheid geregeld. Het voordeel hiervan is dat je deze onderwerpen niet bij elke afzonderlijke opdracht hoeft te bespreken en vast te stellen. Tevens verschaft het duidelijkheid voor toekomstige problemen.

De toepassing
De voorwaarden dienen vóór of bij het tot stand komen van elke overeenkomst van toepassing te worden verklaard en dus niet pas nadat de overeenkomst al is gesloten. Dit houdt in dat altijd een exemplaar van de algemene voorwaarden met de offertes en/of opdrachtbevestigingen worden meegezonden, met een verwijzing naar die voorwaarden in een begeleidend schrijven. Het gehele exemplaar van voorwaarden dient te zijn overhandigd voordat de overeenkomst is getekend. Bij iedere afnemer moet je dit minimaal één maal doen.

Bewijs
Zorg dat je altijd kunt bewijzen dat de voorwaarden aan de afnemer zijn toegezonden. Bewaar dus een kopie van de brief waarin je hebt verwezen naar de bijgevoegde voorwaarden en bewaar het bewijs dat de brief aangetekend of met ontvangstbevestiging is verzonden.
Indien een overeenkomst via e-mail of internet wordt aangegaan, dan is het zaak dat je de algemene voorwaarden met de opdrachtbevestiging meestuurt middels een bestand of een hyperlink. Belangrijk is dat de algemene voorwaarden op elk gewenst moment reproduceerbaar zijn voor de wederpartij.

Clausule
Wanneer je aan de afnemer eenmaal de voorwaarden ter hand hebt gesteld, dan kan bij de volgende leveringen aan diezelfde afnemer worden volstaan met de vermelding van een clausule van welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Opname van de clausule alleen op facturen heeft geen enkele zin. Een factuur stuur je immers pas nadat de overeenkomst al tot stand is gekomen of uitgevoerd.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij