WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Gezien het aantal vorderingen die CBM incassodiensten de laatste tijd ter incasso ontvangen en zeker ook verzoeken om adviezen, is het goed om je betalingstermijn van je openstaande facturen niet te lang te laten oplopen en zo nodig gebruik te maken van onze Incassodienst.

Denk ook aan het opvragen van een kredietrapport op een afnemer en het inzien van de signaleringslijst.

De Incassoadministratie, waarvan de signaleringslijst deel uitmaakt, is conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Om de belangen van de op de lijst voorkomende debiteuren niet onnodig te schaden, is het doel van deze lijst je op de hoogte te brengen van mogelijke betalingsproblemen bij afnemers van leden of deelnemers. Het betreft geen advies over het al dan niet aangaan van handelstransacties met op de lijst vermelde afnemers.

Het gaat hier om een lijst met incasso’s op handelaren. Incasso-opdrachten op particulieren zijn niet opgenomen. Op de lijst zijn alleen zaken vermeld, waarin ons 7 dagen na verzending van de eerste aanmaning nog geen volledige betaling of verweer bereikte.

Je verstrekt de gegevens van een vordering met als doel ons in staat te stellen deze vordering te innen. Diezelfde gegevens worden ook gebruikt om de aan alle leden en deelnemers te verstrekken signaleringslijst op te stellen. Hiervoor heb je toestemming gegeven met het verstrekken van de incasso-opdracht.

De op de lijsten voorkomende gegevens worden strikt vertrouwelijk verstrekt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Gegevens uit het overzicht mogen dus niet aan derden bekend gemaakt worden.

Neem contact op met Loes Elbersen of Brigit Schilder voor het opvragen van de lijsten.
Mail naar iid@cbm.nl voor inlogcode incassoportaal, waar de lijst ingezien kunnen worden

Adviseurs

Loes Elbersen
Incassodienst / administrateur
  023 515 88 40
mail mij

Brigit Schilder
Incassodienst / administratie
  023 515 88 40
mail mij