WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Per 1 juli 2012 is de wet inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Deze wet is bindend voor vorderingen op consumenten.

Wanneer ontstaat het recht op vergoeding van de incassokosten op een consument en op business to business:

Consument
Voordat de schuldeiser recht heeft op vergoeding van de buitengerechtelijk incassokosten:

 1. moet de betalingstermijn van de factuur verstreken zijn;
 2. moet er een aanmaning gestuurd worden met daarin:
  • a. een termijn van vijftien dagen waarbinnen de schuldenaar nog kan voldoen aan de vordering.
  • b. de hoogte van het bedrag dat als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht indien de schuldenaar niet tijdig betaalt. Neem voor de hoogte van dat bedrag contact op met de Incassodienst.
  • c. de mededeling dat je de btw niet kan verrekenen en de incassokosten met het btw-percentage worden verhoogd. Deze mededeling is alleen noodzakelijk indien je gebruik (gaat maken) maakt van een derde om de vordering te innen en je de btw niet kunt verrekenen. Indien je op een consument een openstaande vordering hebt, dien je je aan bepaalde aanmanings-regels te houden, willen die incassokosten ook in een procedure door de rechter worden toegewezen.

Business to Business
Als de schuldenaar geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken. Dit moet dan wel overeengekomen zijn, dat wil zeggen dat de algemene verkoopvoorwaarden tijdig aan de schuldenaar bekend gemaakt moeten zijn. Het is van zeer belang dat de voorwaarden bij je afnemer bekend zijn. Dit moet voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst gebeuren. Hoe:

 • Druk de voorwaarden af op de achterzijde van het orderformulier of
 • Voeg de voorwaarden afzonderlijk bij en verwijs er naar in de orderbevestiging of
 • Attendeer relaties, vooral nieuwe relaties, op je voorwaarden in een apart schrijven, waarvan je de kopie behoudt. Je moet dan de voorwaarden meesturen. Bij eventuele volgende orderbevestigingen kan verwezen naar de desbetreffende brief.
Adviseurs

Loes Elbersen
Incassodienst / administrateur
  023 515 88 40
mail mij

Brigit Schilder
Incassodienst / administratie
  023 515 88 40
mail mij