WORD LID BEL ONS MAIL ONS

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de regels rond arbeid houden. Bij de controles op naleving van de wetgeving richt de Inspectie SZW zich vooral op werkgevers. Zij zijn immers in eerste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de wet in hun bedrijf of instelling. Daarnaast hebben werknemers ook wettelijke verantwoordelijkheden, dus zo nodig wordt ook tegen hen opgetreden.

Taken Inspectie SZW
De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan verschillende wetten en besluiten op het gebied van arbeid:

 • Hoge risico’s voor de veiligheid of gezondheid van werknemers
 • Te lange werktijden en/of te korte rusttijden
 • Betaling onder het minimumloon
 • Illegale werknemers laten werken (arbeidsmarktfraude)
 • Geen of lage naleving van de wetgeving in het algemeen

Inspecties en onderzoeken
De controle door de Inspectie SZW vindt plaats door middel van inspecties en onderzoeken:

 • Inspecties: het accent ligt hierbij bij branches waar arbeidsmarktfraude of grote risico’s voor veiligheid en gezondheid van de werknemers worden verwacht.
 • Onderzoek: vindt plaats naar aanleiding van klachten en ongevallen. Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen die leiden tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden altijd te melden aan de Inspectie SZW! Mocht er een arbeidsongeval voordoen, neem dan contact op met CBM.

Bevoegdheden Inspectie SZW
Om hun inspecties en onderzoeken goed te kunnen uitvoeren, hebben de inspecteurs bepaalde bevoegdheden:

 • Toegang tot alle plaatsen waar wordt gewerkt, ook in woningen als het gaat om onderzoek naar thuiswerk
 • Bevoegdheid om iedereen op zijn werk vragen te stellen of als getuige te horen
 • Inzage in identiteitsdocumenten, werktijdregistraties, loonadministraties en andere documenten
 • Bevoegdheid om gegevens en documenten (waaronder computerbestanden) te kopiëren of mee te nemen
 • Bevoegdheid om voorwerpen en monsters mee te nemen, verpakkingen te openen en foto’s te maken
 • Medewerking eisen van werkgever, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de identiteit van de personen die bij hem aan het werk zijn

Hoge boetes
Als de Inspectie SZW een overtreding constateert, zal zij maatregelen treffen om deze tegen te gaan, eventueel gecombineerd met een sanctie. Door de wet ‘aanscherpen handhaving en sanctiebeleid’ kan Inspectie SWZ hoge boetes opleggen bij overtredingen.

Adviseurs

Nelleke Versloot
Arbo, milieu & MVO
  023 515 88 00
mail mij