WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Sociale verzekeringspremies zijn premies die geheven worden in verband met sociale verzekeringen. Deze verzekeringen zijn wettelijk verplicht. De premiepercentages worden elk jaar door de overheid vastgesteld.

De definitieve premiepercentages van 2023 kun je hier downloaden.

De premies worden geheven  van zowel de verzekerde als van degene bij wie de verzekerde in dienst is of geacht wordt in dienst te zijn. Sociale verzekeringspremies zijn net als belastingen vaak wettelijk verplicht verschuldigd (de premieplichtige kan zich in beginsel niet aan de betaling van de premies onttrekken).

Nederland kent verschillende soorten sociale verzekeringen:

 • Volksverzekeringen 
  • Algemene Ouderdoms wet ( AOW)
  • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  • Wet langdurige Zorg (Wtz)
 • Werknemersverzekeringen (WW,ZW,WIA,WAO)
  • Werkeloosheidswet (WW)
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Ziektewet (ZW)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
   • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
   • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)*

Aanvullende bijlages

Oudere bijlages

*Gedifferentieerde premie WGA
WGA is de afkorting van: “Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten”. Dit is een regeling die bedoeld is voor mensen die deels arbeidsgeschikt worden verklaard en/of mensen die nu volledig arbeidsongeschikt zijn maar die waarschijnlijk in de toekomst voldoende zullen herstellen. Voor de financiering van deze regeling wordt een gedifferentieerde premie WGA in rekening gebracht door de Belastingdienst. Het premiepercentage is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming.

 

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij