WORD LID BEL ONS MAIL ONS

LET OP: Wanneer je als bedrijf NOW 1.0 hebt aangevraagd, is het vanaf nu mogelijk om de definitieve vaststelling aan te vragen via het formulier op de UWV website. Definitieve vaststelling aanvragen is belangrijk, anders moet je namelijk het volledige voorschot terugbetalen.

Minister Koolmees heeft meer duidelijkheid gegeven over voorwaarden van de NOW (voormalig Werktijdverkorting).

Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Werkgevers kunnen een aanvraag doen via uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/.
Ter voorbereiding op de NOW kun je gebruik maken van ons stappenplan, het document met wat je nodig hebt voor de aanvraag en de rekentool.

Voordat de verlenging van de NOW 2.0 bekend werd gemaakt heeft Minister Koolmees op de valreep nog een derde wijziging van NOW 1.0 bekend gemaakt.

De hoofdlijnen hierin zijn:

Incidenteel loon in januari
Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt de loonsom van januari gecorrigeerd voor extra loon zoals een dertiende maand. Als de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 lager is dan driemaal de loonsom van januari, leidt dit tot een (soms forse) korting op de subsidie. Bij incidentele betalingen (zoals winstuitkering) in januari viel daar niet aan te ontkomen, ook als de reguliere loonsom gelijk bleef. Door deze correctie wordt dit effect, dat werkgevers als onrechtvaardig ervoeren, eruit gehaald.

Loonsombepaling voor seizoensbedrijven
Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 gehanteerd als deze hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Deze wordt daarbij wel gemaximeerd op driemaal de loonsom van maart. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan ondernemingen die in de winterperiode veel minder personeel in dienst hebben dan in het voorjaar. Dat zijn met name seizoensbedrijven, maar deze aanpassing geldt voor alle werkgevers.

Verlenging aanvraagtijdvak
De aanvraagtermijn voor de NOW 1 zou op 31 mei 2020 sluiten. Deze termijn wordt verlengd. Aanvragen is nu mogelijk tot en met 5 juni 2020.

Alternatieve referentie-omzet bij overgang van onderneming in 2019
De omzetdaling wordt bepaald door de omzet in de gekozen meetperiode (maart – mei, april – juni of mei – juli) af te zetten tegen 25% van de omzet over 2019. Bij overgang van onderneming in 2019 geeft de referentie-omzet over 2019 veelal geen juist beeld, omdat de thans bestaande onderneming nog niet (volledig) bestond. In die gevallen kan de werkgever kiezen voor de regeling m.b.t. de referentie-omzet zoals die nu al geldt voor bedrijven die na 1 januari 2019 gestart zijn. De referentie-omzet wordt dan bepaald over de maanden vanaf de start van het bedrijf of de overgang van onderneming, tot en met 29 februari 2020. Dit wordt dan omgerekend naar een periode van drie maanden. De start of overgang van onderneming moet hebben plaatsgevonden voor 1 februari 2020.

Grensbedragen accountantsverklaring
Bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie is een accountantsverklaring vereist als het concern of de rechtspersoon een voorschot heeft ontvangen van (in totaal) €100.000,- of meer, of als de subsidie wordt vastgesteld op €125.000,- of meer. Bij een voorschot van €20.000,- of meer, of een vaststellingsbedrag van €25.000 of meer is een verklaring van een deskundige derde nodig die de omzetdaling bevestigt. Een deskundige derde is bijvoorbeeld een administratiekantoor, een financieel dienstverlener of een brancheorganisatie.

Openstellen aanvraag om vaststelling
De subsidie voor NOW 2 kan tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd. Om overlap van het aanvraag- en vaststellingsproces te voorkomen, kan vaststelling van de subsidie voor NOW 1 pas vanaf 1 september 2020 worden aangevraagd. De werkgever die ook de subsidie voor NOW 2 aanvraagt, kan pas na afloop van de subsidieperiode voor NOW 2 voor beide tranches aanvragen. Waar een accountantsverklaring vereist is, wordt de aanvraagtermijn verlengd van 24 naar 38 weken. Daardoor kan de accountantsverklaring veelal meelopen met de reguliere controle van de jaarrekening.

Openbaarmaking
Aanvragers van de NOW-subsidie, inclusief de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie, worden openbaar gemaakt op de website van het UWV. Dit zal vanaf medio juni gaan gebeuren.

Direct naar alles wat er over de NOW bekend is

De regeling streeft ernaar mogelijk te maken dat werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen om werkloosheid te voorkomen en mensen voor het bedrijf te behouden. De volledig regeling vindt je hier.

Op grond van de regeling ben je als werkgever verplicht de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening. Hiermee maak jij duidelijk hoe jij je inspant om doorbetaling van de lonen te realiseren en werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Tevens biedt het mogelijkheid om in overleg met werknemers te bezien welke andere maatregelen nodig zijn om deze lastige periode te overbruggen. Hier tref je een modelbrief aan die je naar de werknemers kunt sturen.

De belangrijkste zaken die je moet weten zijn hieronder vermeld:

 • De werkgever committeert zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetdaling over een aaneengesloten periode van 3 maanden waarvan de startdatum valt op de 1e dag van de maanden maart, april of mei 2020.
 • De regeling voorziet in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart t/m mei 2020. De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt nadrukkelijk opengehouden.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de 3-maandsperiode maart t/m mei 2020.
 • Voor berekening van de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Hiervoor wordt de maand januari 2020 genomen.
 • Aanvullende lasten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantietoeslag worden gecompenseerd met een vaste opslag van 30%.
 • Het maximale loon bedraagt 2 keer het maximumdagloon per maand ofwel € 9.538.  Loon hierboven komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • De regeling wordt vanaf 6 april uitgevoerd. Het aanvraagtijdvak loopt van 14 april t/m 31 mei 2020
 • De minister besluit uiterlijk 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot subsidieverlening
 • Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de aangevraagde tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in ten hoogste 3 termijnen Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de regeling
 • De werkgever vraagt binnen 24 weken na afloop van de aaneengesloten periode van 3 maanden de vaststelling van de subsidie aan door middel van een door de minister vast te stellen formulier
 • De minister stelt binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast. De vaststelling zal zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken plaatsvinden. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist.

Welke gegevens heb je nodig voor de aanvraag?

  • Loonheffingennummer
  • Omzet 2019
  • Verwachte procentuele omzetdaling
  • De periode van drie maanden waarover de verwachte omzetdaling, minimaal 20%, plaatsvindt
  • Bankrekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt
 • Eventueel dossiernummer WTV-aanvraag als er al een aanvraag was gedaan
Hieronder vind je alles wat er over de NOW bekend is

 

DE AANVRAAG

Wie kan NOW aanvragen?
Iedere werkgever kan in principe NOW aanvragen. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Dat kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn. De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een verwachte omzetdaling van tenminste 20%.

Wij hebben meerdere loonheffingsnummers. Wie vraagt dan NOW aan?
In dat geval zullen meerdere aanvragen ingediend moeten worden, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij verwacht voor de gehele onderneming. Hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde referentieperiode in.

Ons bedrijf behoort tot een groep/concern. Wie vraagt dan NOW aan?
Ook hierbij geldt dat de individuele werkgevers de subsidie moeten aanvragen per werkgever. Ook hier is de omzetdaling van de gehele groep de basis voor de hoogte van de subsidie.

Wanneer kun je NOW aanvragen?
De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020. 

Waar kun je NOW aanvragen?
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld.

Over welke periode kan NOW aangevraagd worden? 
De NOW kan aangevraagd worden door werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van 3 maanden. Je kan daarbij kiezen of in deze 3-maandsperiode de startdatum valt op de 1e dag van de maanden maart, april of mei 2020. Die keuze moet je maken bij de aanvraag en kan daarna niet gewijzigd meer worden.

Ik verwacht dat ik pas in juli met een omzetdaling te maken ga krijgen. Kan ik nu dan al NOW aanvragen?
Ja, je kunt  tot uiterlijk 31 mei NOW aanvragen over de periode van 1 mei tot en met 31 juli. Je moet wel over die 3 maanden kunnen aantonen dat je een omzetverlies van ten minste 20% gemiddeld hebt. Dus als je in mei en juni geen omzetverlies hebt, maar in juli 60% dan is dat gemiddeld over drie maanden 20%.

Hoe lang duurt het voordat ze een besluit nemen op de aanvraag?
Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

OMZETDALING

Wat is omzet?
Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht en wordt uitgegaan van de netto-omzet. Het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting.

Hoe toon ik mijn omzet aan?
Er wordt in beginsel een accountantsverklaring gevraagd. Voor 2019 zal die er in veel gevallen al zijn, omdat dit aansluit bij de jaarcijfers en de jaarrekening. Er zullen nog nadere  regels volgen bij welke grens een accountantsverklaring niet is vereist en wat voor accountantsverklaring is vereist.

Hoe bereken ik het percentage van mijn omzetdaling?
De omzetdaling wordt berekend door de totale omzet uit 2019 te delen door vier en dat vergelijken met de omzet in maart-april-mei 2020.

Voorbeeld
Omzet 2019: € 2.000.000/4 = € 500.000
Omzet 2020: maart-april-mei 2020:  € 300.000
Omzetdaling: (€ 200.000/€ 500.000)*100% = 40% omzetdaling
In dit geval is de omzetdaling:

           € 500.000 – € 300.000  = 0,40 = 40%

                        € 500.000

De meetperiode voor mijn omzet is januari tot en met december 2019. Wij zijn pas in 2019 gestart. Hoe bereken ik de omzet dan?
Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden, kunnen uiteraard niet aan dit uitgangspunt voldoen. Daarom geldt dat voor de referentieperiode de omzet over hele kalendermaanden vanaf het moment dat de onderneming is gestart  in 2019 tot en met februari 2020 wordt aangehouden. Deze omzet wordt vervolgens herleid naar 3 maanden.

Voorbeeld
Je bent een onderneming gestart op 17 juli 2019.
Omzet 2019: € 140.000 (van 1 augustus 2019 t/m 29  februari 2020)
Omzet 2020: maart-april-mei 2020: € 30.000
In dit geval wordt de omzet 2019 over deze 7 maanden naar rato omgezet naar 3 maanden (€ 140.000 / 7 x 3 = € 60.000).
In dit geval is de omzetdaling:

            € 60.000 – € 30.000 = 0,50 = 50%                 

                        € 60.000

Ik verwacht dat ik pas in juli met een omzetdaling te maken ga krijgen. Kan ik nu dan al NOW aanvragen?
Ja, je kunt  tot uiterlijk 31 mei NOW aanvragen over de periode van 1 mei tot en met 31 juli. Je moet wel over die 3 maanden kunnen aantonen dat je een omzetverlies van ten minste 20% gemiddeld hebt. Dus als je in mei en juni geen omzetverlies hebt, maar in juli 60% dan is dat gemiddeld over drie maanden 20%.

Mijn verwachte omzet in de periode maart tot en met juli 2020 was hoger dan het  gemiddelde in 2019? Kom ik dan moeilijker in aanmerking voor subsidie?
Ja, als je een groot gedeelte van je omzet in deze periode hebt dan is de kans groot dat een omzetdaling moeilijker is aan te tonen. Dat komt  omdat je deze omzet met de gemiddelde omzet over heel 2019 moet vergelijken.

Voorbeeldberekeningen
100% omzetdaling, loonsom gelijk t.o.v. de aanvraag incl. opslag 30%
De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd is € 200.000. Het verwachte subsidiebedrag is € 200.000 x 90% = € 180.000. Als voorschot wordt uitgekeerd 80% van € 200.000 = € 144.000

100% omzetdaling, daling loonsom t.o.v. aanvraag incl. opslag 30%
De loonsom in de aanvraag over de maanden maart/april/mei is gedaald van
€ 200.000 naar € 110.000 (bijvoorbeeld door niet betalen van flexibele arbeidskrachten). De daling van de loonsom is € 90.000 x 90% = € 81.000. Het subsidiebedrag wordt € 180.000 -/- € 81.000 = € 99.000

50% omzetdaling, daling loonsom
De loonsom in de aanvraag over de maand januari is € 1.000.000. Er is een verwachte omzetdaling van 50%.
De subsidie is € 1.000.000 x 3 maanden x 50% x 1,3 x 90% = € 1.755.000.
De werkgever krijgt een voorschot van 80% van € 1.755.000 = € 1.404.000.
Als de uiteindelijke loonsom over de maanden maart, april en mei € 2.400.000 bedraagt is dat een verschil van € 600.000. Het subsidie van € 1.755.000 wordt verminderd met € 600.000 x 1,3 x 90% = € 702.000 en berekend op € 1.053.000

SUBSIDIE

Hoe hoog is de subsidie/tegemoetkoming?
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de 3 maanden periode maart t t/m mei 2020.

Kan ik een voorschot krijgen?
Ja, zodra er positief is beslist op de aanvraag wordt er wordt een voorschot verstrekt van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Bij de berekening van de bevoorschotting wordt gebruik gemaakt van de loonsom over de maand januari 2020.

Welk loon neemt het UWV in aanmerking voor de loonsom?
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV hanteert hiervoor als grondslag het sociale verzekeringsloon.
Aanvullende lasten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantietoeslag worden gecompenseerd met een vaste opslag van 30%. Het maximale loon bedraagt € 9.538. Het salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.
De loonsom in de subsidieperiode maart tot en met mei 2020 wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals die bekend is bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Voorbeeldberekening van de hoogte van de subsidie/tegemoetkoming
100% minder omzet | tegemoetkoming 90% van de loonsom | 100% van 90% = 90% 
50% minder omzet | tegemoetkoming 45% van de loonsom | 50% van 90% = 45%
25% minder omzet | tegemoetkoming 22,5% van de loonsom | 25% van 90% = 22,5%

Tellen flexwerkers en oproepkrachten mee voor de loonsom?
Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. De NOW is dus ook van toepassing op werknemers met een 0-urencontract.
Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen. Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee.

Tijdens de NOW lopen tijdelijke contracten af. Hierdoor wordt de loonsom tijdens de NOW-periode lager dan de referentiemaand januari 2020. Wat betekent dit voor mijn subsidie?
Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de 3-maandsperiode maart  t/m mei 2020. In dat geval wordt de subsidie verlaagd. Het kabinet wil stimuleren dat werknemers zoveel mogelijk in dienst gehouden worden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de zware terugval in de omzet. 

Wij betalen niet per maand, maar per 4 weken. Hoe wordt de hoogte van het loon dan vastgesteld?
In dat geval wordt het loon over vier weken omgerekend naar het loon over een maand door het 4-wekenloon te verhogen met 8,33%. Als benadering van de loonsom in maart, april en mei 2020 worden de vierwekentijdvakken genomen die de meeste overlap hebben met die maanden, te weten het derde tot en met vijfde tijdvak van 2020 (24 februari tot en met 17 mei 2020).

Wanneer wordt er afgerekend?
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarin de omzetdaling heeft plaatsgevonden (de meetperiode) verzoekt de werkgever om vaststelling van de subsidie via het daarvoor ontworpen formulier. Ook dit formulier is beschikbaar op www.uwv.nl.  Vervolgens zal op basis van door de werkgever aan te leveren definitieve gegevens over de omzetdaling vastgesteld worden hoe groot de daadwerkelijke omzetdaling is geweest. Gecontroleerd wordt of aan alle aan de werkgever opgelegde verplichtingen in het kader van de NOW is voldaan. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist.
Binnen 52 weken na ontvangst van deze aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld. De vaststelling zal zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken plaatsvinden. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.  

Wij hadden al WTV aangevraagd. Wat gebeurt er met mijn WTV aanvraag?
Een WTV aanvraag waar nog niet op is beslist, wordt aangemerkt als aanvraag in de zin van de NOW. De werkgever zal na publicatie van deze regeling worden verzocht om aanvullende informatie aan te leveren, zodat de aanvraag conform de criteria uit deze regeling beoordeeld kan worden. 

De WTV was mij al toegekend. Wordt dat automatisch NOW?
Nee, werkgevers die al gebruik maken van de WTV-regeling kunnen hun WTV-aanvraag niet verlengen. Wel kunnen zij een aanvraag voor een subsidie in het kader van de NOW doen. Als daarbij samenloop optreedt tussen de NOW-subsidie en de betaling van WW-gelden in het kader van de WTV-regeling wordt deze laatste betaling voor de subsidievaststelling in mindering gebracht op de loonsom over maart tot en met mei. Zo wordt dubbele financiering voorkomen.   

Ik heb NOW, maar moet toch ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen. Welke gevolgen heeft dit?
Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Let op, als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd, dan is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

Moet ik nog andere partijen dan mijn personeel informeren?
Als je van de gemeente loonkostensubsidie ontvangt, dan moet je hen melding doen van de NOW-toekenning. Hierdoor krijgt de gemeente de ruimte om de loonkostensubsidie lager vast te stellen om zodoende dubbele financiering van de loonkosten voor deze doelgroep te voorkomen.

Adviseurs

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij