WORD LID BEL ONS MAIL ONS

Meubelfabrikanten, Interieurbouwers en Toeleveranciers dienen hun personeel uit te betalen conform de CAO voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.

Indien een onderneming een hogere beloning wil toekennen dan in de loonschalen aangegeven, dient deze meerdere beloning gebaseerd te zijn op een beloningssysteem, waarvan de inhoud en het maximum van de extra beloning vastliggen binnen de onderneming. Daarbij dient uiteraard de Wet op ondernemingsraden in acht te worden genomen. Wijzigingen in het gekozen beloningssysteem kunnen in principe éénmaal per jaar geschieden.

Loon/inkomen
Met inkomen bedoelen we in deze cao uw brutoloon per week met daarbij opgeteld vergoedingen en toeslagen waar u recht op heeft. Bijvoorbeeld:

 • vakantiegeld;
 • vergoeding voor overwerk;
 • ploegentoeslag;
 • toeslag voor verschoven diensten;
 • toeslag voor bedrijfshulpverleners;
 • toeslag voor praktijkopleiders;
 • prestatiebeloning;
 • winstdeling;
 • eindejaarsuitkering;
 • andere bonussen;
 • vergoeding van reistijd als u naar een klus moet en uw reistijd hierdoor langer is dan de reistijd van uw huis naar uw werk.

De volgende vergoedingen horen niet bij het inkomen:

 • vergoeding van reiskosten en verblijfkosten.

In beginsel dienen de vaste vergoedingen (structurele vergoedingen zoals: ploegentoeslagen) ook tijdens vakantie en ziekte betaald te worden. De vaste vergoeding hoeft tijdens ziekte of vakantie niet uitbetaald te worden, als de werknemer daardoor op dat moment meer verdient dan zijn collega, die niet ziek of op vakantie is.

Niet-structurele beloning (loon naar werken)
Naast de reguliere beloning (bijvoorbeeld het maandsalaris) bestaat ook de mogelijkheid om een bijzondere beloning te geven. Deze beloning is vaak gebaseerd op een (bijzondere) prestatie. Eén van de belangrijkste voorwaarden bij zo’n beloningsstructuur is dat men in staat moet zijn op een betrouwbare en valide wijze de prestatie die wordt geleverd, te meten. Dat veronderstelt een nauwkeurige omschrijving van de vereiste prestatie en een objectieve methode om deze vast te stellen.

Voorkomen dient te worden dat de prestatiebeloning verandert in een jaarlijks door iedereen te ontvangen uitkering. Indien men een vorm van prestatiebeloning wilt invoeren, dan helpen wij graag bij het opstellen en/of het implementeren van een regeling of beloningsstructuur.

Loonschalen
In de huidge cao (1 januari 2022 tot en met 31 december 2023) Meubelindustrie en Interieurbouw zijn loonschalen opgenomen. Hieronder zijn de loonschalen voor de lopende cao opgenomen (per week of per maand).

Tussentijdse wijziging cao: loonschalen ouder dan 21 jaar
De overheid heeft de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen stapsgewijs verlaagd van 23 naar 21 jaar. Dit is gebeurd in stappen: sinds 1 juli 2019 geldt het volledig wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar. Dit brengt met zich mee dat salaristabellen voor 22-jarigen, ook als het loon boven het niveau van het wettelijk minimumloon ligt, niet langer toegestaan is. De loontabellen voor 22-jarigen in de cao Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven zijn zodoende niet langer toegestaan. De cao is hier op aangepast.

Hieronder zijn de loonschalen voor de voorgaande cao (1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) opgenomen (per week of per maand).

Adviseurs

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij