WORD LID BEL ONS MAIL ONS

CBM zet zich namens werkgevers in om een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af te sluiten samen met de sociale partners. Hierdoor wordt concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden tegengegaan. CBM zorgt voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers in de interieurbouw en meubelindustrie.

Akkoord cao Meubelindustrie en Interieurbouw
Koninklijke CBM, FNV en CNV Vakmensen hebben een definitief akkoord bereikt op een nieuwe cao Interieurbouw & Meubelindustrie met ingang van 1 januari 2022.
Cao-boekjes zijn door leden gratis aan te vragen via jur@cbm.nl. Voor niet-leden zijn de boekjes €15,00 incl. verzendkosten.

Op 1 februari 2022 gaan de lonen met 3% omhoog en op 1 januari 2023 met 3,25%. Verder kunnen werknemers, die fysiek zwaar belastende werkzaamheden hebben verricht, vanaf 1 januari 2022, onder bepaalde voorwaarden, vanaf 65-jarige leeftijd vervroegd uittreden.

Op 1 januari 2022 start ook het nieuwe loongebouw. Dit loongebouw sluit beter aan op de daadwerkelijke arbeidsvoorwaarden in de sector, het biedt werkgevers meer houvast en werknemers meer perspectief. Verder wordt er ook in de komende jaren geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid, opleiding en scholing.

De afspraken houden het volgende in:

 • Een cao met een looptijd van 24 maanden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
 • Gedurende deze looptijd worden de daadwerkelijk betaalde lonen en de lonen in de loonschalen op 1 februari 2022 met 3% en op 1 januari 2023 met 3,25% verhoogd.
 • Met ingang van 1 januari 2022 wordt een nieuw minimum functie- en loongebouw ingevoerd op basis van de ORBA-systematiek. Aan de functiegroep A t/m E worden F en G toegevoegd.
 • Met ingang van 1 januari dient iedere werknemer conform het functiegebouw ingedeeld te worden op basis van ervaringsjaren in de bovengelegen trede in de van toepassing zijnde functiegroep. Werknemers kunnen er bij de toepassing van de vernieuwde loontabellen in loon niet op achteruitgaan.
 • Beloning conform het loongebouw vindt intern plaats op basis van een beoordelingsstructuur of bij gebreke daaraan op grond van ervaring.
 • Werknemers die in 2021 al in dienst waren en die in 2022 in functietrede 0 of 1 ingedeeld worden, krijgen er bij de eerstvolgende tredeverhoging 2 ervaringstreden bij. Het betreft een 1-jarige overgangsregeling voor 2022.
 • De kilometervergoeding om met de eigen auto naar een klus of karwei te rijden wordt verhoogd naar €0,35.
 • De bepalingen uit de cao zijn niet van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 • Ter bevordering van de gezondheid is het verplicht elke 3 jaar een uitgebreid medisch onderzoek (PMO) met de mogelijkheid voor fysieke check, aan te bieden aan werknemers.
 • De werknemer ontvangt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuis gewerkte dag.
 • Uitzendkrachten dienen een beloning van het uitzendbureau te ontvangen die gelijk is aan de beloning (o.a. vergoeding voor overwerk/ploegendiensten en vakantie-/ ATV dagen) van de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlenende onderneming.
 • De CAO Sociaal Fonds Meubel wordt verlengd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.
 • De mogelijkheid om een woon-werk reiskostenregeling in de cao op te nemen wordt gedurende de looptijd onderzocht.

De volgende afspraken treden met ingang van 1 januari 2022 in werking. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de aflopende cao 2020-2021:

 • In het kader van de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van mensen en om mensen met zwaar werk in staat te stellen eerder dan de AOW-leeftijd te stoppen met werken, willen we afspraken maken met vakbonden over een RVU-/zwaar werk-regeling binnen het subsidiekader van de MDIEU regeling, zodat zij met ingang van 1 januari 2022 van deze regeling gebruik kunnen maken. Voorgesteld wordt om die mensen die eerder willen stoppen, die gelegenheid te geven vanaf het moment dat ze 65 jaar worden, op dat moment zwaar werk verrichten en 20 van de 25 jaar in de sector hebben gewerkt. Onder zwaar verstaan we werkzaamheden in de productie/montage, logistiek/transport en technische dienst. In de uitwerking van de regeling zal rekening worden gehouden met mensen die als gevolg van een fusie of wijziging van werkingssfeer van de werkgever in de referteperiode onder de cao-interieurbouw en meubelindustrie zijn komen te vallen. In geval van overlijden zal de uitkering aan de nabestaande(n) toekomen. Jaarlijks zal de uitkering geïndexeerd worden conform de verhoging van de AOW. Financiering vindt plaats middels een werkgeverspremie.
 • De leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te weigeren wordt verhoogd van 57 naar 60 jaar. De leeftijdsgrens om nachtwerk te weigeren blijft onveranderd op 55 jaar.
 • Werknemers hebben vanaf 58 jaar het recht op een 4-daagse werkweek in het kader van de 80/90/100 -regeling.

De cao Interieurbouw en Meubelindustrie  is per 1 januari 2023 op twee punten tussentijds gewijzigd:

 • Voor medewerkers vanaf 58 jaar die kiezen voor een lichtere functie en daardoor een lagere functie krijgen, kan geen pensioenopbouw meer worden gecompenseerd. Medewerkers die al gebruikmaken van deze regeling, blijven dat wel doen.
 • Artikel 77 van de cao inzake opleidingen is aangepast conform de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De werknemer moet namelijk in de gelegenheid gesteld worden om tijdens werktijd de scholing te kunnen volbrengen. Die werktijd wordt daarmee beschouwd als arbeidstijd.

Loonschalen

Hieronder zijn de loonschalen van de voorgaande cao (1 januari 2018 tot en met 31 december 2019) Meubelindustrie en Interieurbouw opgenomen (per week of per maand).

Zie ook de algemene pagina ‘Beloning


Cao-boekjes zijn door leden gratis aan te vragen via jur@cbm.nl.
Niet-leden betalen €15,00 incl. verzendkosten.

Adviseurs

Kees Zwetsloot
Financiën, pensioen & voordeelregelingen (adjunct-directeur)
  023 515 88 00
mail mij

Rosa van Bolhuis
Juridische zaken en arbeidsvoorwaarden
  023-5158800
mail mij

Dick Roodenrijs
Juridische zaken, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
  023 515 88 00
mail mij